Tilbake til søkeresultatene

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

PROFRES 2.0: The Interdisciplinary, Interprofessional and Practice-Near Research School - Shaping Future Welfare

Alternativ tittel: PROFRES 2.0. Den tverrfaglige og tverrprofesjonelle forskerskolen for praksisnær forskning

Tildelt: kr 16,0 mill.

PROFRES 2.0 er en nasjonal forskerskole for praksisnær forskning innenfor tre sentrale felt i velferdsstaten: helse, velferd og utdanning. Vi rekrutterer inntil 60 ph.d.-kandidater fra et nettverk bestående av åtte høyere utdannings-institusjoner i Norge. Forskerskolen tilbyr kandidatene en sosial arena for personlig og faglig utvikling. Vårt utdanningstilbud omfatter deltakelse i et integrert faglig program, hvis formål er å heve kvaliteten på praksisnær og profesjonsrettet forskning gjennom tverrfaglige og tverrprofesjonelle tilnærminger, og samarbeid på tvers. Dette er vårt bidrag til å styrke kunnskapsutvikling innen «unge» profesjonsrettede forskningsfelt. Videre er formålet vårt å styrke relevansen av forskningen for arbeidslivet, i tråd med utdanningspolitiske føringer. Her skal forskerskolen være en samskapingsarena mellom akademia og praksisfeltene, blant annet gjennom etablering av en tankesmie som skal knytte forskerskolen tettere sammen med arbeidslivet. På denne måten vil forskerskolen også kunne stimulere til gjensidig nyskaping med implikasjoner for både kunnskapsbasert profesjonell praksis og praksisnær forskning. Forskerskolens deltakere får tilgang til et dynamisk flerfaglig fellesskap som innehar avansert vitenskapelig, teoretisk og metodologisk kunnskap og ekspertise. I PROFRES 2.0 ser vi det som et viktig oppdrag å understøtte deltakernes dannelsesarbeid og utvikling som forskere og profesjonsutøvere. Vi tror vi kan oppnå dette gjennom å dyrke fram våre kandidaters evne til kritisk refleksjon og finstemt etisk sensitivitet i deres møter med ulike akademiske, praksisnære og profesjonelle utfordringer. Ph.d.-kandidatene i PROFRES 2.0 får i tillegg muligheter til å utvikle sine generelle ferdigheter, kreativitet og samarbeidsevner. På denne måten vil forskerskolens deltakere kunne stå bedre rustet til å både kunne møte utfordringer og forme praksiser i framtidens velferdsstat - i eller utenfor akademia - også etter at doktorgradsløpet er ferdig.

PROFRES 2.0 is a national research school profoundly preoccupied with conditions in working life, as evident in our remit for practice-near research problems in the fields of health, welfare and education. Through nine partnering institutions we recruit candidates from 16 PhD-programmes in Norway, which altogether enroll around 800-900 PhD candidates. We respond to policy ambitions for research and education with an integrated academic programme, designed to deliver excellence and relevance by strengthening relations between higher education and labour markets. This includes new emphases on interprofessionalism and the need for innovation and collaboration in services in order to resolve the major societal challenges in the welfare state. The overarching aim, operationalised by our objectives, is twofold and complementary: 1) to cultivate excellence in a high-quality interdisciplinary and interprofessional learning environment for practice-near doctoral researchers, with focus on three major labour sectors in the welfare state: healthcare, welfare and education. 2) to vouchsafe relevance by facilitating new co-creation spaces between academic and practice fields – mutually cultivating innovative knowledge-based professional practice and practice-near research. PROFRES 2.0 maintains high labour market relevance both through its core mandate of supporting and developing interdisciplinary and interprofessional research perspectives in key welfare labour sectors – and through its activities and organisational structure. Our unique contribution is to encourage budding scholars, professional practitioners, leaders, educators and policy-makers to engage in interdisciplinarity, interprofessionalism and co-creation through practice-near and professions-oriented research, pushing institutional, sectorial and disciplinary boundaries towards a progressive future.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Finansieringskilder