Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

FangstID - Automatisert og digitalisert ressurskontroll

Alternativ tittel: CatchID - Automated and digitized MCS management

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

331753

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Hvert år gjennomfører norske fiskefartøy rundt 180 000 landinger av fisk. I 2021 utgjorde dette en eksportverdi på 35,1 mrd. kroner. Sammen med havbruk gjør dette norsk sjømatnæring til Norges nest største eksportnæring. De viltlevende marine ressursene har siden den første tørrfisken ble eksportert for mer enn 1000 år siden tilført Norge enorme verdier hvert eneste år. Dette fordi ressursene er fornybare, men de er ikke utømmelige. Vi er derfor avhengig av at fellesskapets ressurser forvaltes bærekraftig. Fiskerinæringen har fått adgang til å utnytte fellesskapets ressurser, og høster av ressursene på fellesskapets vegne. For å sikre at ressursene forvaltes bærekraftig er det avgjørende at fiskerne ikke fisker utover tildelte kvoter og at de følger reglene for utøvelse av og rapportering av sin aktivitet. Det såkalte fiskerikontrollutvalget la i november 2019 frem en rapport (NOU 2019: 21). Utvalget hadde fått mandat til å gi råd om hvordan fiskerikontroll bør innrettes i fremtiden for å sikre etterlevelse av fiskerilovgivning, samt sikre norsk sjømat markedsadgang i fremtiden. Utvalgets viktigste råd baserte seg i hovedsak på å utvikle et helhetlig dokumentasjonssystem basert på automatisk innsamling av data gjennom sjømatens verdikjede. Om et slikt system realiseres, vil det dekke både kontrollmyndighetenes behov for styrket fiskerikontroll, i tillegg til fiskerinæringens behov for å dokumentere at deres aktivitet er bærekraftig og lovlig, og dermed sikre markedsadgang i fremtiden. Det første steget i retningen av utarbeidelsen av et slikt dokumentasjonssystem vil være å utvikle nye teknologiske løsninger som tas i bruk om bord på fiske- og fangstfartøy som automatisk registrerer fangst, så tett opp mot fangstoperasjonen som mulig. Målsettingen med FangstID, er å bidra til at nye teknologiske løsninger utvikles, testes ut og kommersialiseres. På sikt vil løsningene bli en viktig del av fiskerikontrollen, og bidra til å sikre norsk fiskerinæring i fremtiden.

Korrekt registrering av ressursuttaket er et premiss for bærekraftig forvaltning og høsting av fellesskapets viltlevende marine ressurser. Det er også et premiss for like konkurransevilkår mellom nasjoner og mellom de enkelte næringsaktørene. For fiskerikontrollen er utfordringen å sikre et regnskap over ressursuttaket som samsvarer med virkeligheten. Fiskeridirektoratet har etablert et mål om at kvotene i fremtiden skal avregnes fartøyet mens det er på havet, basert på automatisert innsamling av verifiserte data om høstingen. Det vil sikre at kvoteregnskapet blir basert på det som faktisk er høstet, og ikke det som blir omsatt ved landing. Det vil også bidra til å øke etterlevelsen av fiskerilovgivningen. Videre er det et uttalt mål for prosjektet at fisker ved hjelp av nye teknologiske løsninger skal kunne bevege seg bort fra ikke-verifiserbar egenrapportering av fangst, til automatisert registrering av ressursuttaket og direkte kvoteavregning, hvor verifiserbare data overføres til relevante myndigheter i sanntid fra tredjepartsteknologi. Prosjektets hovedmål er å utvikle og implementere teknologiske løsninger tilpasset ulike fartøygrupper som ar begrenset eller ingen behov for menneskelig interaksjon og som sikrer innsamling av etterprøvbare data. Dette skal skje så tett opp mot ressursuttaket som mulig og gi et objektivt regnskap over ressursuttaket.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø