Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

UngMeistring- digitale psykiske helsetjenester for ungdom

Alternativ tittel: YoungCoping -digital mental health interventions for adolscents

Tildelt: kr 25,1 mill.

Prosjektnummer:

331794

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i den vestlige verden. Psykiske lidelser oppstår tidlig i livet sammenlignet med andre sykdommer, med en gjennomsnittlig debut rundt 14 år. I "UngMeistring- digitale psykiske helsetjenester for ungdom» vil øke tilgangen på kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester for barn og unge mellom 13 og 18 år gjennom å utvikle, evaluere og fremme bruk av åtte kunnskapsbaserte digitale nett- og spillbaserte program. Programmene er asynkrone, inkluderer spill-elementer som er tilpasset ungdom og kan brukes anonymt uten veiledning fra helsepersonell (selvhjelp), eller som pasient med veiledning fra helsepersonell (behandling). Målgruppene i UngMeistring er for aldersgruppene 13-15 (angst og ADHD) og 16-18 år (depresjon og spiseforstyrrelse). Foreldre- og lærer-involvering vil tilpasses målgruppens behov og lovgivning. Forskningen i UngMeistring prosjektet inkluderer forskning på klinisk effekter, inkluderte positive og negative utfall, samt beregning av kost-nytte. Prosjektet bygger på systematisk og kunnskapsbasert brukerinvolvering og tett samspill mellom brukere, helsetjenesten, forskere og næringslivet.

Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i den vestlige verden. Psykiske lidelser oppstår tidlig i livet sammenlignet med andre sykdommer, med en gjennomsnittlig debut rundt 14 år. "UngMeistring- digitale psykiske helsetjenester for ungdom» vil øke tilgangen på kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester for barn og unge mellom 13 og 18 år. Innovasjonen inkluderer utvikling, evaluering og bruk av åtte kunnskapsbaserte digitale nett- og spillbaserte program. Programmene er asynkrone, inkluderer spill-elementer som er tilpasset ungdom og kan brukes anonymt uten veiledning fra helsepersonell (selvhjelp), eller som pasient med veiledning fra helsepersonell (behandling). Målgruppene i UngMeistring er aldersdelt i tråd med prevalens, sykdomsdebut, helselovgivning og eksisterende regelverk for påloggingsalternativer for aldersgruppene 13-15 (angst og ADHD) og 16-18 år (depresjon og spiseforstyrrelse). Foreldre- og lærer-involvering vil tilpasses målgruppens behov og lovgivning. Målet med UngMeistring er å 1) øke tilgangen psykiske helsetjenester ved at vi behandler tre ganger så mange med samme terapeut-ressurs; 2) øke bruken av kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester ved å integrere helsetjenesteutvikling og forskning; 3) øke brukerinvolvering med systematisk samarbeid med ungdom, helsepersonell og foresatte; 4) øke utnyttelsen av ressursene gjennom tids- og stedsuavhengig dialog med helsepersonell; 5) øke bruken av digital teknologi som møter barn og unge der de er; 6) øke fleksibilitet for brukerne med tids- og stedsuavhengige helsetjenester og redusert reisetid; og 7) øke verdiskaping i helsenæringen; 8) øke samarbeid om helsetjenesteutvikling på tvers av primær- og spesialisthelsetjenestene; 9) øke offentlig-privat samarbeid for å øke bærekraft og verdiskapning; 10) øke tilgangen på fritt tilgjengelige digitale selvhjelpsverktøy.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder