Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

SE-metodikk i elevtjenesten: Implementering og effektmåling av et levekårstiltak i videregående skoler på Agder.

Alternativ tittel: Supported education in the upper secondary: Implementation and effect evaluation of a new approach to social inclusion in the Agder region.

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

331871

Prosjektperiode:

2022 - 2027

Geografi:

Hovedmålet med innovasjonsprosjektet er å sørge for gode og virkningsfulle tjenester på videregående skoler i Agder, spesielt rettet mot unge i risiko for å falle utenfor både skole og arbeidsliv. Prosjektet følger fire spor: 1) Undersøke hvordan såkalt SE-metodikk, som gir individuelt rettet og langvarig oppfølging, kan implementeres som en elevtjeneste ved videregående skoler i Agder. 2) Sammenligne videregående elever som mottar SE-metodikk, men lignende unge på andre skoler som ikke mottar det, for å se om det er forskjell i skolegjennomføring og på sikt skole- og arbeidslivsdeltakelse. Vi ønsker også å gjøre intervjuer med de som mottar SE-metodikk, på flere tidspunkt for å undersøke virkninger av å motta tiltaket, og hva de selv opplever som endringsmekanismer. 3) Samle inn informasjon fra registre og spørreskjema fra videregående elever i hele Agder, om helse, relasjoner og ensomhet, livskvalitet, deltakelse i arbeidslivet og gjennomføring av videregående skole og høyere utdanning. 4) Gjennomføre en prosess hvor forskningsmiljøet ved NORCE og Agder fylkeskommune samarbeider om å tolke resultatene inn i forhold og muligheter på Agder, og definere hvordan resultatene kan brukes aktivt i det videre arbeidet med å sikre gode og virkningsfulle elevtjenester på videregående skoler i fylket.

I 2020 ble fylkene Aust-Agder og Vest-Agder slått sammen til Agder. Agder fylkeskommune har i Regionplan Agder 2030 satt to hovedmål for regionen dette tiåret: Klimautslippene skal ned, og levekårene skal opp. Ungt utenforskap er definert som en hovedsatsing innenfor levekår, ettersom Agder er blant fylkene med flest unge uføre, og har en større andel av befolkningen utenfor arbeid og opplæring enn landet for øvrig. Gjennom tett samarbeid med NAV på regionalt nivå og med kommuner som ønsker å tenke nytt om levekårsutfordringer, ønsker Agder fylkeskommune å utvikle mer helhetlig oppfølging for unge i risiko for å falle utenfor skole og arbeidsliv med utgangspunkt i igangsatte tiltak. Ulike modeller av SE-metodikk prøves ut, og vi har behov for sikker kunnskap om hvor godt slike forsterkninger virker, og hvordan de eventuelt kan implementeres som varige samarbeid mellom partene i prosjektet. Forskningsdesignet som kobles på innovasjonen er egnet til å gi solid dokumentasjon om følgende aspekter: Implementeringsaspekter ved å innføre SE-metodikk i videregående skole; risiko- og beskyttende faktorer knyttet til frafall, unges levekår, deres bruk av elevrettede tjenester, og subjektive opplevelser av helse, livskvalitet og relasjonell robusthet over tid; endringsmekanismer blant unge i risiko for frafall som blir fulgt opp av SE-metodikk, og kost/nytte-beregning ved å implementere SE-metodikk i videregående skole.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune