Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Zygote – Kapasitetsløft innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi for Innlandet

Alternativ tittel: Zygote - increased research capacity in applied biotechnology and sustainable breeding for the Inland region

Tildelt: kr 27,9 mill.

Prosjektnummer:

331878

Prosjektperiode:

2022 - 2028

Geografi:

Samarbeidsland:

Hovedmålet med prosjektet er å skape et robust internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og kunnskapsmiljø innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi i Innlandet for å gi det regionale næringslivet tilgang til økt kompetanse og forskningskapasitet. Prosjektet er nå under planlegging, der revidert budsjett er gjennomgått med alle partnere og en første versjon av datahåndteringsplan er utarbeidet. Videre bestemmes arbeidspakkeledere med tilhørende prosjektgrupper for å gi grunnlag for utarbeidelse av gode arbeidsplaner ved prosjektstart. Det vil bli representant(er) fra alle næringspartnere i alle arbeidspakker, og planer for arbeid på tvers av arbeidspakkene utarbeides. Målet er å utlyse PhD og postdoc-/forsker stillinger, samt å rekruttere i tide for å få disse i gang i henhold til planen. Det vil tilstrebes å ha én rekrutteringsstilling knyttet til hver arbeidspakke gjennom hele prosjektperioden. Én PhD stilling er utlyst, og en annen PhD stilling samt en forsker-stilling vil bli utlyst i februar. Den andre postdoc/forsker stillingen vil bli utlyst i august. Det arbeides også med å få på plass institusjoner/bedrifter med deres representanter til styringsgruppen, der både formelle krav og best mulig sammensetning tilstrebes. Arbeidet med konsortie-avtalen er så vidt startet, og målet er å få på plass denne i tilknytning til oppstart av prosjektet. I den forbindelse planlegges et oppstartsmøte med workshop der alle partnere presenterer seg. Bedriftene vil presentere sine behov, fortrinn og utfordringer som beskrevet i søknaden. De akademiske institusjonene vil presentere sin kompetanse og eksempler på forskning relevant for prosjektet. Dette vil gjøre at alle partnere får innsikt i prosjektets mål og videre potensiale.

For å besvare klart definerte behov for forskingskompetanse til videre utvikling, verdiskaping og omstilling i det regionale næringslivet søkte Høgskolen i Innlandet om et strategisk Kapasitetsløft-prosjekt innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi, Zygote. Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med de regionale bedriftene som er nasjonalt og internasjonalt viktige næringsaktører innen avl på storfe og svin (Geno og Norsvin) samt relativt nyetablerte aktører innen bioteknologi (SpermVital). Videre genererer Klosser Innovasjon kompetanse for en ny næring i Innlandet, røyeoppdrett. Samarbeidet med de akademiske partnerne Oslo universitetssykehus, OsloMet, SimulaMet, SINTEF og Sveriges Landbruksuniversitet vil gi gjensidig gevinst og løft ved å kombinere kompetanse på tvers av arter og disipliner, tilføre Innlandet ny forskningskompetanse og skape innovasjon og avansert forskning regionalt. For å sikre gjensidig informasjonsoverføring mellom forskingsaktører og næringsaktører gjennom hele prosjektperioden vil vi tilrettelegge for rekruttering av nærings PhD-er, benytte gjensidig utveksling av II-stillinger, gi master- og PhD-studenter oppgaver med tema knyttet til prosjektet, etablere næringstilpassede kurs samt mobilisere bedrifter og gründere til forskning og innovasjon via nettverket til NCE Heidner Biocluster og Innlandet fylkeskommune. FoU-aktivitetene i Zygote er definert ut fra bedriftenes behov og tar inn nye aspekter fra forskningsfronten. Tradisjonelle metoder innen fruktbarhetsforskning vil kombineres med ny kunnskap innen xenobiologi, kunstig intelligens og ulike -omics for å gi grunnlag for kunnskapsløft og innovasjon. Prosjektet vil adressere detaljerte problemstillinger innenfor fire faglige tematiske områder: Betydningen av dyrenes fysiologi, pubertet og alder for effektiviteten ved avl; Prediksjon av in vivo fruktbarhet; In vitro fertilisering og vellykket embryoutvikling; Preserveringsteknologier for gameter og embryo.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene