Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Leads for treatment of inflammatory lung diseases (TILD_22)

Alternativ tittel: Behandling av kronisk inflammatoriske lungesykdommer

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

332415

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Kroniske inflammatoriske lungesykdommer er, ifølge Verdens helseorganisasjon, en av de vanligste dødsårsakene i verden og det er forventet at antall tilfeller vil øke de neste 30 årene. Sykdomsgruppen inkluderer f.eks. kols og astma, som rammer mange mennesker, mens cystisk fibrose er et eksempel på en mer sjelden og genetisk betinget sykdom i samme gruppe. Felles for de fleste kroniske inflammatoriske lungesykdommene er at det dannes langvarige betennelsestilstander i lungene, forårsaket bl.a. av en type hvite blodceller kalt neutrofiler. Disse betennelsestilstandene er karakterisert av slimdannelser i lungene og er årsak til tapt livskvalitet for dem som rammes, ofte fulgt av stor belastning for pårørende. Samfunnsmessig bidrar sykdommene til redusert arbeidskraft og store helseutgifter. De få medisinene som finnes på markedet i dag, har som regel kun lindrende effekt. Det er derfor et stort behov for nye legemidler som gjør det mulig å behandle den underliggende betennelsestilstanden. Forskere ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen har etter langvarig forskning funnet frem til stoffer som kan ha potensial for en ny og svært forbedret behandlingsmetode. Ved å hemme neutrofile enzymer som er involvert i mekanismene bak sykdommene, vil man kunne redusere skaden som oppstår i lungevevet. Per i dag finnes det ingen slike legemidler på markedet. Hovedmålsettingen med dette konkrete verifiseringsprosjektet er å kjemisk fremstille en serie av nye stoffer som har de egenskapene som er nødvendig for optimalisering til en fremtidig medisin.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020