Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NORDFORSK: Physiology shapes the happy salmon – a systems approach to sustainable feeds for stimulation of growth, welfare and survival

Alternativ tittel: Fysiologi former en glad laks - en overordnet tilnærming til bærekraftig för for stimulering av vekst og fiskevelferd

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektet "Happy Salmon" har som mål å bidra med kunnskap og løsninger for en vellykket produksjon av laksesmolt ved bruk av nye bærekraftige fôr som er anvendelige i moderne RAS anlegg. Smoltifisering er viktig livsstadie hvor laksen går fra et liv i ferskvann til sjøvann. Smolten går igjennom mange fysiologiske endringer for å best takle overgang til sjø. Smoltifisering blir sett på som en stressende prosess, og dagens produksjonsprotokoller for smolt som brukes av industrien fører ofte til redusert appetitt, hemmet vekst og svekket helse og velferd for fisken. Dette kan medføre økte produksjonskostnader for næringen. For å bidra til å løse disse utfordringene, søker prosjektet å identifisere flaskehalser i produksjonen av smolt ved å undersøke de underliggende fysiologiske mekanismene og laksens ytelse under ulike produksjonsstrategier. Vi vil følge fisken gjennom ferskvannsstadiet, smoltifiseringen, når den flyttes til sjøvann, og som post-smolt i sjøvann, både i gjennomstrømnings- og RAS anlegg. Vi vil teste om alternativt fôr basert på marine råvarer, direkte ved å benytte marine mikroalger og fiskeavfall eller indirekte via bruk av insekter. Formålet er å undersøke om innslag av nye ingredienser kan gi en mer robust smolt som er bedre forberedt til et liv i sjø, med høy appetitt og vekst, helse og velferd. Prosjektet vil levere ny vitenskapelig kunnskap om den grunnleggende biologien til smoltifiseringsprosessen hos laks og er anvendelige næringen. En stor potensiell effekt er en mer etisk lakseproduksjon samt økt produksjonseffektivitet i sektoren, gjennom innovative prototypefôr og smoltproduksjonsprotokoller.

The "Happy Salmon" project aims is to contribute with knowledge and solutions for a successful Atlantic salmon smolt production using novel sustainable feeds and that are applicable in modern recirculating landbased farming systems. Smoltification is the life stage transition when the young salmon changes habitat from a life in freshwater to seawater, and includes a spectrum of physiological changes for the fish to be able to cope with increased salinity. Smoltification is regarded as a stressful process, and the current smolt production protocols used by industry often lead to depressed appetite, stunted growth and impaired health and welfare of the fish, as well as a major production cost for the industry. In order to overcome these problems, the project will troubleshoot smolt production bottlenecks by targeting the underlying physiological mechanisms to salmon performance during different production cycle stages. We will follow the fish through the freshwater stage, smoltification, when moved to seawater, and as post smolts in seawater, in both flow-through and recirculating systems. We will test if alternative feeds based on marine raw materials, directly using marine microalgae and side streams or indirectly using insects, will lead to a robust smolt prepared for a life in seawater, with high appetite and growth, health and welfare. The project will deliver new scientific knowledge about the fundamental biology of the fascinating smoltification process, in addition to applicable results for the industry. One major potential impact is a more ethical salmon production as well as increased production efficiency of the sector, through innovative prototype feeds and smolt production protocols.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning