Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaDidakt: Klimaforskere i møte med elever og lærere

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektet «KlimaDidakt: Klimaforskere i møte med elever og lærere» bringer sammen sterke norske forskningsmiljøer innen klima og miljø og didaktiske fagmiljøer med ekspertise på kunnskapsformidling i realfag. Formidlingen skal gi kunnskap om klimaforandringer, hvordan forskere kommer fram til slik kunnskap, noen mulige konsekvenser av klimaforandringer og teknologi for bærekraftige løsninger. Målgrupper er elever på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole, og lærere i naturfagene på disse utdanningsnivåene. Det unike ved prosjektet er at forskerne møter elever direkte gjennom godt tilpassede forsker-elev møter, hvor elevene får oppdrag de skal arbeide med mellom møtene. Dette gjør formidlingen aktiviserende og meningsfylt for elevene, noe forskning har vist er effektiv for både læring og motivasjon. Gjennom direkte kontakt med forskere over tid får elevene helt konkrete eksempler på hvordan forskning foregår og hvordan forskere arbeider. Dette er vektlagt i de nye læreplanene for skolen, og setter mål som er utfordrende for lærere å oppfylle. Lærere har også stort behov for oppdatert kunnskap på klimarelaterte områder, og i tillegg til forsker-elev møtene vil prosjektet arrangere faglige lærerkurs med forskningsformidling som er direkte tilpasset læreplanen, for å støtte læreres undervisning om utfordrende temaer. Også lærerne får på denne måten direkte kontakt med forskere, noe som gir dem autentiske eksempler på hvordan forskning helt konkret foregår. Mange unge mennesker viser i dag stort engasjement for å ta vare på klimaet. Prosjektet skal styrke deres forståelse av klimarelaterte temaer, formidle en optimisme om at det finnes bærekraftige løsninger, og vise at elevene selv kan bidra gjennom å velge studier og arbeid i naturvitenskap og teknologi. I prosjektet samarbeider didaktikere ved Skolelaboratoriet NTNU med Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen og forskere på klimarelaterte områder ved NTNU og CICERO – Senter for klimaforskning.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima