Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital Generation

Alternativ tittel: Digital generasjon

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektnummer:

333066

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I Horizon 2020 prosjektet DigiGen utvikles det viktig kunnskap om hvordan barn og unge bruker og påvirkes av teknologi i hverdagen. Dette inkluderer et fokus på viktige oppvekstarenaer som familie, utdanningsinstitusjoner, fritid og barn og unges samfunnsdeltagelse. DigiGen skal gi ny kunnskap om barrierene og mulighetene barn med ulik bakgrunn opplever med hensyn til digitalisering av disse arenaene. I det forsterkningsprosjektet Digital generasjon inngår DigiGen et nytt strategisk samarbeid med Tenk.no for å sikre aktuell, relevant og tilgjengelig kunnskapsformidling fra DigiGen med mål om å nå viktige målgrupper i Norge. Tenk er skoleavdelingen til Faktisk.no. Gjennom videreutvikling og implementering av et undervisningsopplegg/ verktøysett av høy kvalitet vil forsterkningsprosjektet gi barn, unge, foreldre, lærere og voksne som jobber med barn tilgang på et verktøy for å refleksjon, læring og innsikt i barn og unges digitale hverdag.

I det foreslåtte forsterkningsprosjektet inngår DigiGen et nytt strategisk samarbeid med Tenk for å sikre aktuell, relevant og tilgjengelig kunnskapsformidling fra Horizon2020 prosjektet "The impact of technological transformations on the digital generation (DigiGen)" - med mål om å nå viktige målgrupper i Norge. Den foreslåtte forsterkningen vil bidra til å videreutvikle, implementere og spre et pilottestet undervisningsverktøy av høy kvalitet, basert på oppdatert kunnskap, med barn og unges egne stemmer som sentralt. Undervisningsopplegget bygger på fire hovedtanker: elevaktivitet, øke bevissthet, nærhet mellom samfunn og klasserom og åpne spørsmål. Innholdet i undervisningsopplegget vil bestå av ressurser som film, tekst, oppgaver og illustrasjoner. Verktøyet vil kunne tas i bruk kostnadsfritt for brukerne og gjøres tilgjengelig på en kjent plattform med et stort nedslagsfelt. Forsterkningen vil sikre at undervisningsopplegget tilrettelegges og gjøres relevant for norske brukergrupper som barn og unge, foreldre, lærere og voksne som jobber med barn og benyttes på flere arenaer som eksempelvis i klasseromsundervisning og på foreldremøter. Arbeidet med videreutviklingen av verktøysettet fra DigiGen til et fullverdig opplegg for målgruppene i Norge vil gå parallelt med det løpende arbeidet og i tett samarbeid med forskerne i DigiGen. Det gjennomføres blant annet 3 workshops for forsterkningsprosjektet i forbindelse med planlagte møter i det Europeiske konsortiet. Dette vil sikre tett integrasjon mellom forsterkningsprosjektet og det pågående Horizon2020 prosjektet. Produksjon av casemateriale vil være basert på hovedfunn og innsikter fra data og analyser fra arbeidet i DigiGen og utformes i samarbeid og dialog med forskerne.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler