Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Kunnskap og læring fra AgriLink til aktører i kunnskaps- og innovasjonssystemet i den norske jordbrukssektoren (AKIS)

Alternativ tittel: Knowledge and learning from AgriLink to actors in the Agriculture Knowledge and Innovation System (AKIS).

Tildelt: kr 0,70 mill.

I dette prosjektet skal det formidles kunnskap og bidra til læring hos rådgivere og andre som arbeider med bønder. Jordbruket står overfor en rekke utfordringer med klimaendringer, reduksjon av klimagassutslipp, produksjon av mer fôr og mat og ta i bruk ny teknologi, og samtidig skal bonden få et rimelig økonomisk utbytte av arbeidet. Jordbrukets rådgivere har en stor oppgave i å bistå bøndene i å møte disse utfordringene. En av aktivitetene i prosjektet er å utvikle korte politikk-notater (policy briefs) om rådgiving. Notatene skal rettes til strategisk nivå i nærings- og rådgiverorganisasjoner og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Videre skal det arrangeres korte formidlings- og læringsseminarer, samt et nasjonalt rådgiverforum for ledelsen i jordbrukets rådgiverorganisasjoner og representanter fra teknologileverandører. Målgrupper for prosjektet er jordbruksmyndigheter, rådgiverorganisasjoner, bondeorganisasjoner, forskning og utdanning, leverandører og teknologiutviklere. Alle disse inngår i det som kan kalles det norske jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem (AKIS, Agricultural Knowledge and Innovation System). Hovedeffekten av forsterkingsprosjektet er at sentrale aktører i det norske AKIS vil bli bedre i stand til å bistå bonden og hans/hennes hjelpere i å skape et mer bærekraftig jordbruk. Forsterkningsprosjektet bygger på resultater fra prosjektet AgriLink - Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovation, som i 2017-2021 ble finansiert av EUs forskningsprogram Horisont 2020. Hovedmålet med AgriLink var å stimulere til et mer bærekraftig europeisk jordbruk ved å i) øke kunnskapen om hvordan rådgivere deltar i bønders beslutningstaking i innovasjon og ii) styrke rådgivernes bidrag til læring og innovasjon. Prosjektet er finansiert via forsterkningsmidler fra Norges Forskningsråd.

-

Horisont 2020-prosjektet AgriLink er i en sluttfase. 16 partnere fra 13 land har arbeidet i over fire år med analyser om hvilken kunnskap som er viktig for bonden og hvor kunnskapen kommer fra. Det ble gjennomført et stort empirisk og analytisk arbeid som har resultert i et stort antall rapporter på engelsk, flere vitenskapelige artikler som er under publisering og en rekke formidlingstiltak. Noe er formidlet allerede på norsk, men det er et stort potensial i å forsterke virkningen fra AgriLink til Norge. Hovedmålet for dette forsterkingsprosjektet er å formidle kunnskap og bidra til læring basert på resultater og erfaringer fra AgriLink til sentrale aktører i det norske kunnskaps- og innovasjonssystemet for jordbruket (AKIS). Forsterkningsprosjektet vil gjøre det mulig å sammenfatte de viktigste resultatene fra AgriLink, tilpasse dette til norske forhold og gjøre det enkelt tilgjengelig for norske aktører i en kortfattet form. Formidlingen kombineres med å videreutvikle nettverk slik at det blir styrket arenaer hvor formidling og læring kan foregå. Dette vil gi effekt også på lang sikt. Det skal gjennomføres fire aktiviteter som består av utforming av korte notater (policy brief), gjennomføring av formidlingsseminarer, arrangere et nasjonalt forum for rådgiving til jordbruket og produksjon av videoer. Ved å gjennomføre disse aktivitetene vil en god del av prosjektresultatene bli bedre utnyttet og bidra til en merverdi av prosjektet. Rådgivingsdelen av AKIS i Norge har behov for slike initiativ. Virkningen av dette kan for eksempel være iverksetting av sterkere samarbeidstiltak knyttet til kunnskaps- og kompetanseutvikling for rådgiving. Hovedeffekten vil være at sentrale aktører i det norske AKIS vil bli bedre i stand til å bistå bonden og hans/hennes hjelpere i å skape et mer bærekraftig jordbruk. På lengre sikt kan dette bidra til mer bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringer, som reduksjon i klimautslipp og utvikling av et mer bærekraftig matsystem.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder