Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Parenthood, childlessness, and mental health in times of falling fertility

Alternativ tittel: Foreldreskap, barnløshet og psykisk helse i tider med fallende fruktbarhet

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektnummer:

334093

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Geografi:

Samarbeidsland:

I gjennomsnitt har foreldre og personer i parforhold bedre psykisk helse enn barnløse og enslige. De siste tiårene har andelen enslige og barnløse i befolkningen økt. Det er mulig at disse samfunnsendringene har konsekvenser for befolkningens psykiske helse. Likevel er det lite studert hva disse konsekvensene er, om noen. Målet for dette prosjektet er å forstå hvordan psykisk helse er knyttet til reproduktiv atferd. Prosjektet har tre delmål, som samsvarer med våre tre arbeidspakker. For det første kan det være at psykisk helse påvirker om man finner seg en partner og om man ønsker å få og har råd til å få barn. Vi skal derfor undersøke hvordan psykisk helse henger sammen med senere familiedannelse. For det andre kan foreldreskap påvirke psykisk helse, både positivt og negativt. Tidligere studier på dette har flere begrensninger. Vi skal derfor bruke nye forskningsmetoder som unngår disse begrensningene. Vi skal også undersøke effektene av å bli besteforelder. For det tredje er det ikke tilfeldig hvem som blir sammen med hvem. Partnere har ofte like lang utdanning og like god psykisk helse. Vi undersøker om dette kan føre til økte sosiale forskjeller i helse. Vi undersøker disse spørsmålene ved å analysere longitudinelle registerdata fra den norske befolkningen. I tillegg planlegger vi å bruke data fra cirka 230 000 deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Vi kombinerer forskningsmetoder fra epidemiologi, genetikk og økonometri. Når dette prosjektet er ferdig, vil vi ha en bedre forståelse av hvorfor noen får barn mens andre ikke gjør det. Vi vil også vite mer om hvordan det påvirker deres psykiske helse. Spesielt viktig er det at vi få kunnskap om psykisk helse blant de barnløse, siden dette er en gruppe som ofte vies lite oppmerksomhet.

Finding a partner and having children are life-changing events and positively correlated with mental health. In the last decades, the proportion of childless individuals has increased. The potential consequences of these changes for the mental health of the population are unknown. Our aim is to understand how mental health is linked with reproductive behaviour of men and women. First, mental health may influence the probability of having a partner, the desire to have children, and economic conditions. Mental health as a determinant of fertility is understudied. We investigate how mental diagnoses and broad vulnerabilities influences marriage and parenthood, and how this may have changed over time. Second, reproduction could influence mental health, but studies on the effects of parenthood have short follow-up time or are not causally informative. We therefore triangulating several methods for causal inference and to determine how effects of parenthood and grandparenthood may vary by individual characteristics. Third, having children is a couple level phenomenon, but most intergenerational studies do not account for the fact that partners are often similar. The composition of couples can have consequences for the children through the amount of risk and protective factors they experience. Such effects are largely unexplored. We will therefore assess the consequences of assortative mating on mental health. We use register data on the entire population of Norway that includes longitudinal information on kinship, mental health, education, and economic activity. In addition, we use survey and genomic data from ~230 000 individuals in The Nord-Trøndelag Health Study. We apply a toolbox of epidemiological, genetic, and econometric methods. This project will lead to an increased understanding of selection into parenthood and the causes of mental disorders. Of particular importance, we provide knowledge on the mental health of non-parents, a group that is often overlooked.

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder