Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Governing under turbulence: The European Green Deal and implications for Norway

Alternativ tittel: Å styre under turbulente forhold: EUs grønne giv og implikasjoner for Norge

Tildelt: kr 12,0 mill.

EUs grønne giv viser hvilke ambisjoner og kritisk rolle EU har i å legge til rette for en fremtidsrettet klimapolitikk. De må sikre seg støtte fra et delt Europa, og det i et høyt tempo. På nasjonalt nivå må land, på demokratisk vis få satt i verk mye ny lovgivning som går på tvers av flere sektorer. Dette må gjøres under turbulente forhold, det vil si i en urolig tid, der klimaomstillingen skaper uforutsigbarhet og usikkerhet, samt utrygghet knyttet til pandemi, energikrise og krigen i Ukraina. I DEAL vil vi finne ut om den omfattende strategien, EUs grønne giv, skaper uro i de politiske prosessene som skjer i EU og eventuelt hvordan. Vi vil også se om uro utenfor EU påvirker beslutninger rundt EUs grønne giv, samt undersøke hvordan dette påvirker både medlemsland og ikke-medlemsland. Vi har en forventning om at land som er medlem i EU påvirkes annerledes enn ikke-medlemsland, da vi antar at sistnevnte ikke har like god innsikt i EUs beslutningsprosesser. Vi antar også at ikke-EU-medlemmer mangler noe av den interne politiske drivkraften som medlemsland har. Politiske beslutninger i EU er i større grad en del av den nasjonale politiske debatten i medlemsland. Vi vil rette spesiell oppmerksomhet på implementeringen av EUs grønne giv i Danmark, som et medlemsland, og Norge, som et EØS-land, og studere den offentlige styringen i landene, og dets innvirkning på den demokratiske legitimiteten. Vi vil utforske hvordan landene kan håndtere den uroen som oppstår. DEAL-prosjektet vil bidra med innsikt og lærdom både for EU-medlemsland og ikke-medlemsland. Hvordan kan de håndtere effekter av EUs grønne giv og den uroen den skaper? En slik sammenlignende studie har aldri vært gjennomført. Med unntak av noen få rapporter er det heller ingen forskning som går gjennom implikasjonene av EUs grønne giv for Norge eller Danmark. DEAL bidrar også til ny litteratur på et område som kun nylig har blitt belyst.

The transition to climate neutrality in society is extraordinary and unavoidable: reaching the world’s climate goals requires a transition of a nature, scale and tempo never witnessed before. Introducing the European Green Deal (EGD), the European Commission has set a strategy to make Europe the first climate neutral continent in the world. In DEAL we assume that the EGD represents a distinct governance challenge with legitimacy implications. One set of issues pertains to the extraordinary speed, comprehensive and cross-sectoral nature of the EGD. Another set of issues pertains to the forms of governing and political turbulence that such a process entails. Turbulence can, for example, disrupt the balance between political leadership and independent expertise or between electoral representation and interest group involvement. Likewise, it can constrain (or be perceived to constrain) a country’s autonomy and sovereignty. DEAL is concerned with how these challenges manifest themselves in the development of the EGD at EU level as well as in the implementation of EGD at national level. Comparing Norway and Denmark, DEAL is interested in understanding the consequence of the turbulence that the EGD creates for governance and legitimacy of the climate transition in these countries and whether the extent of challenges is related to EU affiliation. DEAL will study the EGD as a governing challenge along different dimensions: the nature of the turbulence challenge at the EU level (WP2), the consequences of these challenges for governance at domestic level (WP3), the implications for democratic legitimacy (WP4), and the theoretical and practical ramifications (WP1 and WP5). This is important because of the urgent need to understand the development of EGD and its implications for Norwegian and Danish restructuring and use of policy instruments.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima