Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Fate and effects of perfluoroalkyl substances and their precursors and alternatives in Norwegian marine environments and seafood species

Alternativ tittel: Skjebne og effekter av perfluoralkylstoffer og deres forløpere og alternativer i norske marine miljøer og sjømatarter (FEARLESS)

Tildelt: kr 8,0 mill.

Per- og polyfluoralkylsubstanser (PFAS) er en gruppe miljøgifter som består av mer enn 6000 forbindelser som har blitt identifisert som stoffer som gir stor grunn til bekymring på grunn av miljømessig persistens, bioakkumuleringspotensial og toksisitet. Følgelig er ulike fluorerte og ikke-fluorerte alternative stoffer produsert som erstatninger for mange (f.eks. brannskum). Nyere studier har imidlertid avdekket bioakkumuleringspotensialet også til utvalgte PFAS-alternativer. Videre er tilstedeværelsen av uidentifiserte organofluor (UOF)-stoffer bekreftet i miljøet, inkludert i prøver fra mennesker. Imidlertid er disse stoffenes helseeffekter og kjemiske strukturer hittil ukjente. I eksisterer det mange kunnskapshull med hensyn til skjebne og effekter av PFAS og deres forløpere, samt alternativer, i forhold til marine organismer. Blant annet mangler vesentlig informasjon om overføring og massebalanse av UOF i de marine næringsnettene. FEARLESS-prosjektet har som mål å forbedre vår vitenskapelige forståelse av hvordan marine organismer påvirkes av PFAS og disse stoffenes alternativer. Fokus vil være på utforskning av overførings- og transformasjonsmekanismer for UOF i marine næringsnett. FEARLESS-teamet planlegger å vurdere toksisiteten til PFAS og disse stoffenes alternativer under laboratorieforhold så vel som under feltforhold. I løpet av prosjektet vil prøver fra marine næringsnett påvirket av PFAS-punktkilder bli undersøkt. I tillegg vil marine arter som brukes til mat bli evaluert. Dette vil også inkludere arkiverte prøver fra fjerntliggende områder påvirket av diffuse kilder (etablert for kjente PFAS). Norske farvann påvirket av brannskum fra både en punktkilde på land (Bergen lufthavn) og offshore (Ekofisk og Eldfisk oljefelt) har blitt valgt som prioriterte forskningslokaliteter i tillegg til godt karakteriserte referanselokaliteter.

Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are anthropogenic chemicals consisting of more than 6000 compounds that have been identified as of very high environmental concern due to environmental persistence, bioaccumulation potential and toxicity. Consequently, various fluorinated and non-fluorinated alternative substances have been produced as replacements. However, recent studies have revealed the bioaccumulation potential of some of these alternatives. Additionally, recent studies have revealed the presence of unidentified organofluorine (UOF) substances in the environment including human samples whose health effects and chemical structures are unknown. Many knowledge gaps exist on the fate and effects of PFASs and their precursors and alternatives on marine organisms, and the information regarding the transfer and mass balance of UOF in the marine food webs is lacking. This project aims to improve our understanding of how marine organisms could be impacted by PFASs and their alternatives and to explore the transfer and transformation of unknown organofluorine substances in marine food webs. FEARLESS aims will assess the toxicity of PFAS and their alternatives under laboratory conditions as well as under field conditions. In addition, FEARLESS will analyze marine food web samples influenced by PFAS point sources in addition to seafood species including archived samples from remote regions influenced by diffuse sources for known PFAS, alternatives and UOF. Norwegian waters influenced by firefighting foams from an onshore (Bergen airport) and offshore point source (Ekofisk and Eldfisk oilfields) were chosen as our research platforms in addition to reference locations.

Budsjettformål:

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet