Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

DISTRIBUTE: Do Fundamental Resource Distribution Principles of Need, Effort & Coalition Size Manifest Even in the Infant Mind ?

Alternativ tittel: FORDELING: Viser de grunnleggende fordelings-prinsippene som behov, innsats og koalisjons-størrelse sig allerede i spedbarnets sinn?

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektnummer:

335600

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2029

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

FORDEL vil gjøre politisk psykologiske undersøkelser av spedbarn for å opdage hvilke betydningsbærende mekanismer for koordinasjon av ressursfordeling er så grunnleggende at allerede viser sig i spedbarnets sinn. Fordeling av ressurser, hjelp, territorier og beslutningsrettigheter er sentrale dilemmaer for gruppelevende dyr og kjernen av politikk. For å navigere disse dilemma må små barn oppdage sin verdens sosiale struktur: Hvem er venn eller fiende, over eller underordnet, og hva betyr dette for hvordan folk vil interagere? Jeg postulerer at en rekke kjernebegreper og motiver, som viser sig tidlig og pålitelig, har utviklet sig gjennom evolusjonen for å navigere grunnleggende former for sosiale relasjoner med avgjørende adaptive betydning. I overensstemmelse med dette teoretiske argument oppdagede jeg at selv spedbarn har begrep om sosial dominans så de – på linje med andre dyr - bruker relative størrelse til å predikere hvem som vil vinne en nullsumskonflikt (Thomsen et al, 2011, Science). Men grunnlaget for de kjønnete motivene for koalisjonsdominans, som er en sterk påvirkningsfaktor for voksnes politiske psykologi, kjennes stadigvek ikke. Vi vil 1) bruke vårt nye eksperimentelle paradigme for å undersøke når disse motivene viser sig blant spedbarn og barnehagebarn. Samtidig kjennetegnes menneskelige samfunn også av gjensidighet og fordeling av ressurser i følge av behov, innsats og eierskap/førsterett, men det er ukjent om disse koordinasjonsmekanismene allerede er innskrevet i det preverbale sinn. Vi vil også teste hypotesene at spedbarn 2) foretrekker de, som gjør gjengjeld, og 3) bruker relativ sult/matbehov og relative tidligere innsats for å predikere hvem som vil vinne en ressurskonflikt. FORDEL kan avsløre Homo Politicus sine første, mest grunnleggende prinsipper for å koordinere ressursfordeling.

DISTRIBUTE will do political psychology with infants to reveal the meaningful mechanisms for coordinating resource distribution which are so basic that they manifest even in the preverbal mind. The distribution of resources, help, territory and priority decision rights are central dilemmas for group- living species and the core of politics. Navigating these dilemmas, young children must discover the structure of their social world: who is friend or foe, superior or subordinate, and what does this mean for how people interact? To solve this learnability problem, I argue that early- and reliably- developing core representations and motives have evolved for navigating basic kinds of social relationships with critical adaptive value. Consistent with this theoretical proposal, I discovered that preverbal human infants mentally represent social dominance and, like other animals, use relative size to predict the outcome of zero-sum conflict, spawning a new field of research (Thomsen et al, 2011, Science). Still, the origins of the gendered motives for coalitional dominance that potently predict political psychology among adults remain unknown. We will 1) use our novel paradigm to test their emergence among infants and preschoolers. In addition, human society is also defined by reciprocity and by distributing resources according to need, effort and prior possession, yet it remains unknown if these coordination mechanism are inscribed already in the preverbal mind. We will also test the proposals that 2) preverbal infants prefer reciprocators, and 3) preverbal infants use the asymmetries of relative hunger need and prior relative effort to predict who will prevail in resource conflict. These mechanisms likely operate intuitively across life, and we will test if they undergird political ideology and -psychology. DISTRIBUTE may reveal Homo Politicus’ primary, most basic, bedrock principles for coordinating resource distribution.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet