Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Early Life SocioEconomic status, mental health, and educational performance: an evaluation of sensitivity to the environment (ELiSE)

Alternativ tittel: Sosial ulikhet blant barn, psykisk helse og skoleløp: en undersøkelse av mottagelighet for miljøet (ELiSE)

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektnummer:

336078

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Sosial ulikhet spiller seg ut i det nabolaget som barnet bor i. Fattigdom både i familier og nabolag henger sammen med dårlig psykisk helse og skolevansker hos barn. Til sammen er disse faktorene med på å angi et barns fremtidige helse og gjennomføring av utdanning i voksen alder. Vi har for liten forståelse av hvordan og hvorfor tidlig lav sosioøkonomisk status henger sammen med psykisk helse og skolevansker. Dette kan være fordi oppvekstmiljøet i familier er sammenblandet med genetisk risiko i de samme familiene. Vi foreslår et nyskapende rammeverk som slår sammen tidsmessig, geografisk, sosial, genetisk og individuell forståelse av koblingen mellom sosial ulikhet og psykisk helse. Ved å studere personer med lignende genetisk sammensetning kan forskerne i ELiSE-prosjektet avdekke hvordan tidsperioder, steder, skoler og familier påvirker sammenhenger. Dette vil gi dem muligheten til å samtidig vurdere hypoteser om direkte og indirekte veier inn i dårlig psykisk helse og skolevansker. ELiSE vil gi fullstendig nye måter å studere: Hvordan risiko for psykiske helseplager og skolevansker blir overført fra foreldre til barn. Hvorfor tidlige psykiske helseplager øker faren for senere skolevansker. Hvordan gener og miljø i samspill gir beskyttende kontekster. Hva som kjennetegner steder hvor barn har beste psykiske utvikling. Med nasjonale registre som angir slektskap, steder, sosioøkonomisk status, psykisk helse og utdanningsforløp, vill forskerne i ELiSE få et representativt bilde av utviklingen i befolkningen. Med en helsestudie vil forskerne kunne studere gener og miljø for sosial ulikhet og psykisk helse. Denne nyskapende undersøkelsen av samspillet mellom nabolag og risiko i familier vil hjelpe oss å forstå ulikhet i psykisk helse og skolevansker.

Children’s socio-economic status (SES) at birth is given by the status of their parents. Social inequality plays out in the neighborhood children live in . Parental and neighborhood socioeconomic disadvantage is associated with child mental health problems and educational difficulties. These factors together predict a person’s health and success in adulthood. It remains poorly understood how and why early life SES is linked to mental health and educational performance, because environmental disadvantages are intertwined with genetic vulnerabilities. We propose a groundbreaking paradigm integrating temporal, spatial, social, genetic, and individual levels of inference. Studying individuals with similar genetic profiles will allow the ELiSE project uncover the influences of time periods, places, schools, and families. This will allow us to jointly evaluate hypotheses on direct and indirect pathways into poor mental health and academic failure. The ELiSE study will offer entirely new means of studying (a) how risk for mental health problems and academic problems are directly and indirectly transmitted from parent to child, (b) why early mental health problems increase the risk of academic failure, (c) how genetic and environmental factors interact to reveal protective environments, and (d) which characteristics of neighborhoods are optimal for children’s development. With Norwegian national registries giving full genealogy and year-by-year event data on place of residence, SES, mental health, and educational performance, we will be in the position to consider the entire country - since 1940 - as a research laboratory. Within the registry data, we will nest a population-based cohort study comprising 100 000 genotyped families with a wide array of survey data. This unprecedented investigation of the interplay between neighborhood and family factors will help us grasp inequity in mental health and educational outcomes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet