Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Building Resilient Blue Places? The importance of Equity and Blue Space in Assembling a Blue Economy in the context of Climate Change

Alternativ tittel: Skape motstandsdyktige blå steder? Viktigheten av likeverd og blå rom for å utvikle en klimatilpasset blå økonomi.

Tildelt: kr 14,0 mill.

BLUEPLACES er et nytt treårig forskningsprosjekt som skal bidra til å øke motstandskraften til Norges kystsamfunn i møte med et raskt skiftende klima. Den norske regjeringen har ambisiøse planer for nasjonens ‘blå økonomi’; for å sikre fremtidig velstand for kyst- og havsamfunn. Likevel er hav og kystområder stadig mer under press, og selv om den blå økonomien skaper rom og muligheter for noen, kan den bli ufordelaktig og til ulempe for andre. Kystsamfunnene i Norge er også under press på grunn av sosiale endringer som har blitt forsterket av kvinner og unges utvandring fra distriktene, samt klimaendringer som forventes å ha alvorlige konsekvenser i kystnære rom. Spørsmålet er da hvordan vi kan gjøre Norges kystsamfunn motstandsdyktige mot fremtidige klimapåvirkninger i en tid der samfunnene selv opplever betydelig sosial og økonomisk endring? I BLUEPLACES svarer vi på disse problemene ved å ta opp den underliggende økonomiske og sosiale sammensetningen av kystsamfunn: vi utforsker viktigheten av likeverd knyttet til det å skape motstandsdyktige kystsamfunn – steder som har positive resultater for hele samfunnet (inkludert kvinner, ungdom, migranter og urfolk) med bedre kapasitet til å tilpasse seg pågående og fremtidig press fra klimaendringer. Vi utforsker nøkkeltemaer om hvordan vi kan redusere presset på kystsamfunnene for å utvikle en blomstrende blå økonomi: dets design; virkninger av klimaendringer; hvordan ulike grupper drar nytte av det; hvordan kystsamfunnenes motstandskraft kan forbedres; hvordan planlegging kan legge til rette for rettferdig utvikling av blå økonomi; og hvordan fremtiden til den blå økonomien kan tenkes annerledes. Disse temaene er alle relatert til vårt bredere formål: å forstå hvordan en rettferdig blå økonomi kan se ut, og hvordan den kan bygge motstandsdyktige blå steder i en verden preget av klimautfordringer.

The Norwegian government has ambitious plans for a BE that can ensure future national prosperity and underwrite the future of coastal and oceanic communities. Yet, ocean and coastal spaces are increasingly under pressure and as the BE creates space and opportunities for some, others may become disadvantaged or displaced. Coastal communities in Norway are also under pressure because of: i) social change, specifically the exodus of women and young people; b) climate change which is expected to have severe impacts in coastal spaces. This underlines the need for action as identified in the call: How can we make Norway’s coastal communities resilient to future climate impacts at a time when the communities themselves are experiencing significant social and economic change? There is an urgent need to address how social equity can be improved to enhance climate resilience – as identified by the IPCC – particularly how communities might become more adaptable to uncertainty and shocks, yet questions around (in)equities (e.g. resource distribution; power asymmetries) are often overlooked. BLUEPLACES responds by addressing the underlying economic and social composition of coastal communities: exploring the importance of equity in building resilient coastal places – places that have positive outcomes for all of society (incl. women, youth, migrants, and indigenous groups) with better capacities to adapt to urgent ongoing and future pressures of climate change. In 7 Work Packages we explore key themes on how to reduce pressures on coastal communities in developing a BE: its design; impacts of climate change; how diverse groups benefit; how coastal communities’ resilience can be improved; how planning might facilitate equitable BE development; and how the future of the BE can be imagined differently. These themes are all related to our wider purpose: to understand how an equitable BE can be envisioned, and how it can build resilient Blue Places in a climate-challenged world.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima