Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Kunnskapskommunekonferansen 2022

Tildelt: kr 0,30 mill.

Kunnskapskommunekonferansen 2022 vil sette forskning og innovasjon på de kommunale helse- og omsorgstjenestene på dagsorden. Det blir helt avgjørende med et kunnskapsløft i kommunene for å levere fremtidens helsetjenester på en måte som løser utfordringer som demografiske endringer, endrede behov i en aldrende befolkning og teknologisk utvikling. Dette krever aktive samarbeid med forskningsinstitusjonene og gode rammevilkår og virkemidler for forskning i kommunene. Arrangør av konferansen er Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. Dette er en kunnskapsklynge ledet fra Bergen kommune i samarbeid 8 omkringliggende kommuner og 7 FoU-institusjoner. Kunnskapskommunen har en viktig nasjonal funksjon gjennom å være en spydspiss i arbeidet med å systematisere og øke FoU-arbeidet i kommunene. Vi deltar også i den nasjonale piloten for Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), som er en struktur for et kunnskapssystem for kommunene. Konferansen vil samle kommuner, FoU-miljøer, brukere og andre relevante aktører lokalt og nasjonalt til å diskutere hvordan man sammen får frem forskning som gir de beste kunnskapsbaserte løsningene i helsetjenestene. Programmet består av foredrag og paneldebatter delt inn i tre bolker. Bolk 1 tar for seg temaer som er viktige for kunnskapsløftet i kommunene, deriblant Stortingets nye prioriteringsmelding for helsetjenesten, den nye KSF-strukturen og hvordan gå fra kunnskap til beslutninger i kommunene. Bolk 2 presenterer ulike forskningsprosjekter tilknyttet Kunnskapskommunen på et bredt utvalg av helserelaterte temaer med deltakelse fra store og små kommuner i samarbeidet, med resultater og erfaringer fra disse. Bolk 3 fokuserer på de ytre rammeverket for forsknings- og innovasjonsaktivitet i kommunen, som hvordan man måler denne og oppnår tilpassede virkemidler og forutsetninger for FoU-aktivitet som kan bidra til bedre og mer effektive helsetjenester.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering