Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En kvalitativ undersøkelse av agens i terapi og bedring hos personer med engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse

Alternativ tittel: A qualitative inquiry of agency in therapy and recovery in patients with avoidant personality disorder

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

336858

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Geografi:

Prosjektet skal bidra til bedre tilpasset behandling for personer med unnvikende personlighetsforstyrrelse (UvPF) gjennom å utforske bedringsprosessen til personer med UvPF og samspillet de har med terapeuten. Et hovedmål med prosjektet er å lære mer om hvordan personer med UvPF opplever at det er mulig å være den som aktivt handler og tar styringen i egen tilfriskning. Vi vil utforske hvordan personer med UvPF opplever samspillet med terapeuten og hvordan samspillet påvirker bedring. Disse pasientene er ofte stille og gjør lite ut av seg og kan lett bli oversett. Det kan også skje i terapirommet. Personer med UvPF kan la det være opp til behandleren hva man skal gjøre i terapi. De kan også synes det er vanskelig å vite hva de føler. De kan holde følelsene sine for seg selv. Pasientens eget bidrag i behandlingen har mye å si for bedring. Vi tror derfor at å undersøke personer med UvPFs eget engasjement i tilfriskning vil være et viktig bidrag for å kunne hjelpe denne gruppen bedre. Forskning viser at relasjonen til terapeuten bidrar nest mest til bedring. Pasienter med UvPF kan være hypersensitive for kritikk. Ofte blir de ekstra oppmerksomme og prøver å lese andre for å kunne å innfri deres forventninger. Dette gjør det ekstra viktig å forstå bedre hva som skjer i terapirelasjonen. Vi må finne ut hva pasienter med UvPF opplever at gjør det trygt å utvikle seg og prøve ut nye måter å forholde seg til andre. Prosjektet benytter kvalitativ metode, med nettbasert spørreundersøkelse til pasienter som har blitt diagnostisert med UvPF der de får mulighet til å beskrive sin tilfriskningsprosess med egne ord. Vi vil også intervjue pasienter med UvPF som er i terapi og terapeutene deres. Slik vil vi lære mer om samarbeidet mellom dem. Prosjektet er laget sammen med medforskere med egenerfaring. Vi håper prosjektet vil bidra til dybdekunnskap på et understudert felt med en pasientgruppe som kan oppleve det vanskelig å dele og derfor lett går under radaren.

Personlighetsforstyrrelser er en utbredt form for psykisk lidelse, hvor av den unnvikende typen er mest vanlig. Mennesker med denne lidelsen strever med dårlig selvfølelse, ensomhet, sterk selvkritikk og sosial hemming. Det kan hindre dem i å inngå i nære relasjoner, skaffe seg arbeid og det kan medføre dårligere fysisk helse. Omtrent fire prosent av befolkningen og opp mot 40 prosent av pasientene i psykisk helsevern har denne lidelsen. Samtidig vet behandlerne lite om hva som kan hjelpe, og det har vært lite forskning på feltet inntil nylig. Vi vil bidra til mer effektiv behandling for denne pasientgruppen gjennom å se på hva pasientene selv gjør for å få det bedre. Bakgrunnen for dette målet er at pasientens eget bidrag til terapeutisk endring har vist seg betydelig og avgjørende for utfall. Da personer med UvPF ofte har vansker med å vite hvem de er, hva de vil og hva de føler – antar vi at å jobbe med agens vil ha spesielt stor betydning for denne gruppen. Vi vil og belyse samarbeidet mellom pasient og terapeut, og hvordan det virker inn på pasientens rolle som aktør. Samarbeidsrelasjonen er den nest mest betydningsfulle variabelen for terapiutfall. Det kan være fordi den kan gi pasienten et trygt forhold å vokse i – hvor de kan tørre å finne sin agens. Da pasienter med UvPF kan være hypersensitive for kritikk, vare på å lese andre og prøver å innfri andres forventninger, vil vi anta at å snakke om hva som skjer i relasjonen, vil være viktig for å fremme agens. Vi vil benytte kvalitativ metode med et vitenskapsteoretisk utgangspunkt i hermeneutisk fenomenologi. Datainnsamlingen vil foregå gjennom en litteraturoppsummering, kvalitative spørreskjemaer på nett og dybdeintervjuer med pasientgruppen og deres terapeuter. Resultatene analyseres med refleksiv tematisk analyse. Denne tilnærmingen vil tillate oss å utvikle en dybdekunnskap på et understudert felt med en pasientgruppe som kan være lite meddelsom.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune