Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Tilsyn med ambulanseflytjenesten i Nord-Norge- hvilke faktorer bidrar til virkningsfulle tilsynsprosesser?

Alternativ tittel: External inspection of the ambulance flight service in Northern Norway - which factors contribute to effective inspection processes?

Tildelt: kr 1,9 mill.

Formålet med tilsyn med helsetjenestene er å bidra til at rettssikkerhet, pasientsikkerhet og befolkningens behov for tjenester ivaretas. Samfunnet har klare forventninger til at tilsynsmyndighetens arbeid fører til en forbedring i helsetjenesten, men det er er imidlertid få vitenskapelige studier som har vist at tilsyn har direkte effekt på pasientbehandling. Dette prosjektet vil undersøke hvilke faktorer som bidrar til virkningsfulle tilsynsprosesser, med utgangspunkt i et gjennomført tilsyn med ambulanseflytjenesten i Nord-Norge i 2020-21. Det nasjonale tilsynet med ambulanseflytjenesten fant at pasienter i nordnorske kommuner, med behov for akutt behandling på sykehus, ofte fikk forsinket transport. Dette kan føre til at pasientene får dårligere mulighet til overlevelse når akutt sykdom eller skade oppstår. Akuttmedisinsk tjeneste utenfor sykehus krever godt samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, og mellom virksomheter både innenfor og utenfor helse. Dette fagområdet er et eksempel på at kompleksiteten i helsetjenestens organisering øker i takt med den medisinske utviklingen og samfunnsutviklingen for øvrig. Det finnes videre et økende antall kvalitetsregistre i helsetjenesten, og disse registrene er en viktig kilde til kunnskap om uberettiget variasjon i helsetjenesten. Data fra kvalitetsregistre er derfor også svært relevant for tilsynsmyndigheten. Dette forskningsprosjektet vil undersøke hvilke faktorer som bidrar til virkningsfulle tilsyn, med særlig fokus på samarbeidet mellom helsetjenesten og tilsynsmyndigheten i oppfølgingsfasen etter tilsyn, samt nytten av tilgjengelige nasjonale kvalitetsregistre. Resultatene fra prosjektet vil brukes i tilsynsmyndighetens eget arbeid for å utvikle metodikk og arbeidsform, samt belyse muligheter og begrensninger i aktuelle kvalitetsregistre for den akuttmedisinske tjenesten utenfor sykehus.

Formålet med tilsyn med helsetjenestene er å bidra til at rettssikkerhet, pasientsikkerhet og befolkningens behov for tjenester ivaretas. Tilsyn skal også bidra til at helsetjenestene har tillit i befolkningen, og tilsynsmyndighetens måte å arbeide på må understøtte formålet. Forventningene til tilsynsmyndighetene er høye. Tilsynsmetodikken varierer, og kunnskap om hvilke faktorer som påvirker effekten er viktig for å drive tilsyn på en virkningsfull måte. Det er bare gjort 90 studier internasjonalt på dette temaet med ulike design og intervensjoner, og få studier har vist at tilsyn har effekt på forbedring av pasientbehandling. Det finnes videre svært lite forskning som undersøker tilsynsmyndighetenes oppfølging av helsetjenesten etter gjennomført tilsyn, og hva som skal til for å sikre langvarig, positiv effekt av tilsyn. De akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus krever godt samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, og mellom virksomheter både innenfor og utenfor helse. Dette fagområdet er et eksempel på at kompleksiteten i helsetjenestens organisering øker i takt med den medisinske utviklingen og samfunnsutviklingen for øvrig. Kunnskap om hvordan tilsyn kan bidra til økt kvalitet i slike organisasjoner er av særlig betydning. Det er opprettet en rekke nasjonale kvalitetsregistre for å bidra til kunnskap om kvalitet i helsetjenesten, og slike registerdata er en viktig kilde også i tilsynsarbeidet. Kunnskap om nytten av disse registrene i tilsynsvirksomhet er imidlertid mangelfull. Prosjektet vil undersøke hvilke faktorer som bidrar til virkningsfulle tilsyn, med særlig fokus på samarbeidet mellom helsetjenesten og tilsynsmyndigheten i oppfølgingsfasen etter tilsyn, samt nytten av de tilgjengelige nasjonale kvalitetsregistrene som er relevante for den akuttmedisinske ambulanseflytjenesten.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune