Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Bærekraftig samhandling mellom brukere og ansatte ved tildelingskontor. Hvordan fremme ressurser og mestring i tjenestetildelingsprosesser?

Alternativ tittel: Sustainable interaction between users and employees at the central phurchaser office. How to promote resources and mastery in allocation.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

336860

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Kommunal sektor har et stort ansvar i forhold til å gi gode og forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere i alle faser av livet. Det er en økning av antall brukere, gruppen av eldre vokser og det blir stadig flere yngre brukere med behov for langvarige og sammensatte tjenester etter Lov om Helse - og omsorgstjenester. Brukermedvirkning og likeverdige tjenester er både et ideal og en lovpålagt del av tildelingskontorets arbeid. Ansatte står i et spenningsfelt mellom forsvarlig forvaltning, bærekraftig kommunal ressursfordeling og ivaretakelse av brukerens ønsker og behov. For å gjøre gode vurderinger av brukerens tjenestebehov er det viktig at de ansatte har en helhetlig kunnskap om brukers situasjon. Det fordrer av de ansatte å ha et større blikk i sitt møte med brukeren enn kun på aktuell situasjon. Kommunikasjon og møtevirksomhet er et viktig verktøy i dette arbeidet. Det å skape møter som gir mening for den enkelte bruker vil være et mål på veien mot bærekraftige tjenester for Fredrikstad kommune. Hovedmål for dette prosjektet vil være å utvikle bærekraftige saksbehandlingstjenester basert på forskning, som ivaretar brukerens ressurser gjennom helhetlig samhandling i kommunal regi. Studien ønsker å få innsikt i hvordan ansatte og brukere erfarer samhandlingen i tjenestetildelingen ved tildelingskontor. Studien vil kunne gi et bilde på hvordan tjenestene i dag fungerer og erfares fra ansatte og brukere, dette vil igjen være en viktig veiviser videre for etablering av gode prosesser i forvaltningen.

Fredrikstad kommune ønsker å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan brukere og ansatte i Tildelingskontor erfarer samhandlingen ved tildeling av tjenester etter Lov om Helse og omsorgstjenester. Hovedmål for studien er å utvikle bærekraftige saksbehandlingstjenester basert på forskning, som ivaretar brukerens ressurser gjennom helhetlig samhandling i kommunal regi. Studien tar utgangspunkt i FNs bærekrafts mål, mål nr. 3, 16 og 17 er sentrale for denne studien. Kommunen ønsker å styre sine tjenester med fokus på ressurser både hos ansatte og brukere. Det er et overordnet mål for kommunen at innbyggerne skal få gode tjenester til rett tid, videre at det er tjenester som gir mening. I tråd med St.meld.nr. 40, Mål med mening. Norges handlingsplan for å nå bærekrafts målene innen 2030, er Fredrikstad kommune opptatt av å styrke kompetansen gjennom forskningsbasert kunnskap. Dette for å utvikle tjenester hvor brukeren selv har en reel innflytelse. Studien er et kvalitativt forskningsprosjekt og har følgende forskningsspørsmål: - Hvordan opplever de ansatte på Tildelingskontoret at samarbeidet i tildelingssaker sikrer bærekraftig forvaltning og helhetlig vurdering av brukerens behov og ønsker? - Hvordan opplever brukere og ansatte at det legges til rette for brukere og pårørendes deltakelse og medvirkning i beslutningsprosesser? - Hvordan erfarer ansatte ved Tildelingskontor muligheter og barrierer i forhold til å opprette internt samarbeid i kommunen med fokus på helhet og mestring for brukeren? Kandidaten vil forske i egen kommune. Det vil kreve stor grad av selvrefleksivitet og det er viktig at kandidaten er bevisst sin egen forforståelse og hvordan dette kan påvirke forskningen. Forskningsetiske retningslinjer vil bli fulgt. Det stilles strenge krav til anonymisering i forhold til informanter. Informantene vil bli involvert i hvilket materiale som er ønskelig å bruke og hva som ikke er ønskelig. Det legges til rette for en transparent forskning.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder