Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Alvorlig psykisk lidelse, aggresjons- og voldsproblematikk i kommunal psykisk helsetjeneste

Alternativ tittel: Severe mental illness, aggresion and violence in community mental health care

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

336863

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Alvorlig psykisk lidelse og samtidig aggresjons- og voldsproblematikk kan være belastende for både enkeltindividet, helsetjenesten og samfunnet for øvrig. I media framstilles gjerne et unyansert bilde av personer med psykiske lidelser. Dette kan medføre økt stigmatisering av en gruppe mennesker. I Norge er det en målsetting at alle mennesker skal leve sine liv i lokalsamfunnet med tilpasset bistand fra helsevesenet. Allikevel er forskning på voldsrisikohåndtering relatert til alvorlig psykisk lidelse primært utført innenfor psykisk helsevern og sykehusenes rammer. Kommunalt psykisk helsepersonell kan stå ovenfor en rekke utfordringer i arbeidshverdagen. De må bidra til å gi god psykisk helsehjelp og samtidig kunne balansere den enkelte brukers rett til autonomi opp imot ivaretagelse av egen og andres sikkerhet, og samfunnsvernet. Hovedmålsettingen med denne Ph.d.-studien er å utvikle kunnskap om hvordan personell i kommunal psykisk helsetjeneste opplever dette spenningsfeltet. Personalets erfaringer i arbeid med mennesker med komplekse utfordringer vil bli utforsket gjennom fokusgrupper og individuelle intervjuer, og det søkes å identifisere og utvikle tiltak som kan bidra til at helsepersonell får økt trygghet og kompetanse. Videre vil det utforskes hvordan verdier kommer til uttrykk, samt hvordan personalets verdibevissthet kan være av betydning i deres arbeid med alvorlig psykisk lidelse, aggresjons- og voldsproblematikk. Gjennom forskningssirkler sammen med forskere, personell og bruker- /pårørenderepresentanter vil det utforskes hvordan vekstprinsipper og bedringsprosesser kan fokuseres samtidig som at risikohåndtering ivaretas. På denne måten vil man kunne samskape kunnskap som kan bidra til utvikling av bedre og mer helhetlige tjenester, slik at man kan unngå at enkeltindivider blir «kasteballer» mellom bomiljøer, på grunn av vanskelige hendelser.

Aggresjon og vold knyttet til psykisk lidelse er et samfunnsaktuelt tema. Media har den siste tiden omtalt flere hendelser hvor psykisk lidelse er relatert til alvorlig voldsutøvelse. Dette kan føre til økt stigmatisering av mennesker med psykiske helseutfordringer, og det kan skape utrygghet for tjenesteutøvere og i samfunnet for øvrig. Gjennom reformer og politiske føringer er kommunene tillagt økt ansvar i det psykiske helsetilbudet, og behandlingsplasser på spesialistnivå er redusert. Det er en nasjonal målsetting at mennesker med psykiske helseutfordringer skal leve sine liv i lokalsamfunnet med tilpasset bistand fra kommunal psykisk helsetjeneste, også mennesker med alvorlige og sammensatte utfordringer. Ph.d. studien tar utgangspunkt i en offentlig finansiert virksomhet, med heldøgns botilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer. Målsettingen med studien er å utvikle kunnskap om hvordan personell i kommunal psykisk helsetjeneste opplever arbeid med aggresjons- og voldsproblematikk i spenningsfeltet mellom brukeres autonomi og ivaretakelse av samfunnsvern. Det vil gjennomføres tre delstudier som søker å 1) utforske personalets erfaringer i arbeid med komplekse utfordringer, og identifisere og utvikle tiltak som kan bidra til økt trygghet og kompetanse, 2) identifisere hvordan verdier kommer til uttrykk, samt hvilke relevans verdier har i møte med aggresjons- og voldsproblematikk i kommunal psykisk helsetjeneste, og 3) utvikle helhetlige tjenester gjennom forskningssirkler ved å utforske hvordan vekstprinsipper og bedringsprosesser kan fokuseres samtidig som at risikohåndtering og kontinuitet i bomiljø ivaretas. Studien har et kvalitativt forskningsdesign. Gjennom Ph.d. prosjektet søkes det å utvikle forskningsbasert kunnskap om en kompleks del av kommunalt psykisk helsearbeid, knyttet til aggresjon og voldsrisiko. Brukerperspektivet vil ivaretas i hele prosjektperioden gjennom et "advisory board" med pårørende, verge/brukere, personell og ledere.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder