Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kunstproduksjoner som relasjonelle hendelser mellom utøvere, lærere og elever i Den kulturelle skolesekken, i et samisk perspektiv.

Alternativ tittel: Art productions as relational events between artists, teachers, and students in The Cultural Schoolbag, in a Sámi perspective.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Doktorgradsprosjektet skal undersøke det samiske innholdet i Den kulturelle skolesekken (DKS). Temaet i prosjektet vil være kunstproduksjoner som relasjonelle hendelser mellom utøvere, lærere og elever. Prosjektet skal undersøke hvordan samiske produksjoner vises i DKS, på et deskriptivt nivå. DKS har etablerte rammer for produksjon og formidling, så prosjektet skal belyse hva slags utslag dette får for samisk innhold. Rammer i denne konteksten vil være økonomi til å produsere innhold, ressurser i form av antall utøvere på turné, og tidsrammer innenfor en skolekontekst. Videre skal prosjektet undersøke det refleksive nivået. Av spesiell interesse er samiske utøveres refleksjoner over egen praksis, og over møtene som oppstår gjennom DKS-arrangementer. En del av dette vil være å undersøke hva som er grunnene til at samiske utøvere velger å vise kunsten sin i DKS og hvordan de velger å vise den. DKS er del av en bredere utdanningskontekst om samiske temaer. Skoleadministrasjonen, lærere og elever er mottagere av DKS-tilbudene, og kan velge å sette dem inn i egen kontekst og planer. Forventningene fra Utdanningsdirektoratet om samisk innhold i skolen har økt gjennom innføringen av læreplanreformen Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Doktorgradsprosjektet er en del av et større problemkompleks, der en undersøker hvorvidt DKS-tilbudet oppleves relevant og representativt for både utøvere og elever i norsk skole i dag. Dette omfatter også spørsmålet om hvordan tilbudet kan samvirke med LK20 på et overordnet plan. Mer spesifikt handler prosjektet om samisk innhold i dette problemkomplekset, og hvordan en mangfoldig samisk kunst og kultur oppleves som relevant og representativ for partene. Prosjektet skal følge én til to produksjoner med ulike kunstneriske uttrykk på turné i DKS, i tre forskjellige landsdeler; Finnmark, Oslo og Agder. Dette gir en mulighet til å undersøke hvordan produksjonene oppfattes av mottakerne, som bor geografisk svært spredt.

I dette doktorgradsprosjektet skal jeg undersøke det samiske innholdet i Den kulturelle skolesekken (DKS). Jeg skal undersøke hvordan samiske produksjoner vises og virker, fra perspektivene til både utøvere og mottakere. DKS har etablerte rammer for produksjon og formidling, så på et deskriptivt nivå skal jeg beskrive hva slags utslag det får for samisk innhold, innenfor de rammene DKS gir. Rammer i denne konteksten vil være økonomi til å produsere innhold til en produksjon, ressurser i form av antall utøvere på turné, og tidsrammer innenfor en skolekontekst. Videre skal jeg undersøke det refleksive nivået. Her skal jeg vie oppmerksomhet til refleksjoner og tanker fra samiske utøvere over egen praksis, og over møtene som oppstår gjennom DKS-arrangementer. En del av dette vil være å undersøke hva som er grunnene til at samiske utøvere velger å vise kunsten sin i DKS, hva slags utvalg de gjør, hvordan de velger å vise den og med hvem. DKS er del av en bredere utdanningskontekst om samiske temaer. Skoleadministrasjonen, lærere og elever er mottagere av DKS-tilbudene som kommer til skolen, og kan velge å sette dem inn i egen kontekst i egne planer. Dette er et valg skolene har, men samtidig har forventningene fra Utdanningsdirektoratet om samisk innhold i skolen økt spesielt fra 2020. Dermed er det ventelig at mottagerne ser DKS-tilbudene som et bidrag til å svare ut kriterier fra Staten. Mitt prosjekt er en del av et større problemkompleks, som handler om hvorvidt både utøvere og elever i norsk skole i dag opplever DKS-tilbudet relevant og representativt. Dette omfatter også spørsmålet om hvordan tilbudet kan samvirke med skolereformen Kunnskapsløftet 2020 (LK20) på et overordnet plan. Mer spesifikt handler mitt prosjekt om samisk innhold i dette problemkomplekset, og hvordan en mangfoldig samisk kunst og kultur oppleves som relevant og representativ for partene. Jeg skal følge én til to produksjoner med ulike uttrykk på turné i DKS, i tre forskjellige landsdeler.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune