Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Longstayers and shortstayers in Scandinavian migration discourse

Alternativ tittel: Deporting Foreigners: Contested Norms in International Practice (NORMS).

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

336878

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Geografi:

Populærvitenskapelig framstilling Mange tidligere asylsøkere oppholder seg ulovlig i vertslandet i årevis etter et endelig avslag på søknaden om beskyttelse. I Sverige velger en lavere andel avslåtte søkere retur sammenliknet med i Norge. Hvor gjennomført er politikken i Sverige og Norge knyttet til at avslag bør lede til retur? Er det noen forskjeller mellom de skandinaviske naboene her, i tilfellet hvilke? I noen tilfeller oppstår normer om at personer uten oppholdsgrunnlag bør forbli i, og ikke returneres fra vertslandet. Hva skjer i prosessene der disse holdningene overtar premissene for diskusjonen? Studien har oppstart høsten 2022 og vil inngå i et større forskningsprosjekt ved Institutt for Samfunnsforskning (ISF); Deporting Foreigners: Contested Norms in International Practice (NORMS) - Institute for Social Research (samfunnsforskning.no). Den artikkelbaserte doktorgraden sammenlikner Norges og Sveriges returpolitikk siden årtusenskiftet. En artikkel tar for seg returfeltets plass i svensk og norsk utenrikspolitikk. Artikkel to belyser hvordan assistert retur påvirker aksepten for tvangsretur og motsatt. Den tredje artikkelen ser på returfeltets “sivile aktører” og deres bidrag som premissleverandører i ordskiftet rundt retur. Studien av feltets svenske og norske praksis og iverksetting av returpolitikken vil bidra til konkret kunnskap om hvordan de skandinaviske utlendingsforvaltningene arbeider med retur, og de skiftende og tidvis motstridende normene på feltet. Metode Studien er et kvalitativt forskningsprosjekt, og materialet vil oppstå gjennom: •Dybdeintervjuer med byråkrater, saksbehandlere og praktikere enkeltvis og gruppevis. Intervjuer med ledere og saksbehandlere gir bredde i utvalget. • Undersøkelse av departementenes styringsdokumenter for retur. Dokumentene vil gi informasjon om handlingsrommet og mulighetene for veivalg og skjønn hos forvaltningene.

Returpolitikk berører felt som samfunnssikkerhet, integrerings-, arbeids-, og velferdspolitikk. Personer uten sikker fastslått identitet, oppholdsgrunnlag og arbeidstillatelse vil føle seg tvunget til å «gå under jorda», og søke alternative inntektskilder. Noen bor på mottak i årevis etter det endelige avslaget fra utlendingsforvaltningen. Returarbeid har dermed også en samfunnsøkonomisk dimensjon. I doktorgradsprosjektet vil jeg være en del av et større forskningsprosjekt (NORMS) ved Institutt for Samfunnsforskning (ISF), der jeg vil ha kontorplass. Gradsgivende institusjon er Universitetet i Stavanger. Jeg vil undersøke hvilke krefter som er i spill i Sverige og Norge når det gjelder prioriteringer og praksiser rundt retur av personer uten oppholdsgrunnlag. Hvor gjennomført er politikken knyttet til at avslag leder til retur, og når oppstår normen om at personer uten oppholdsgrunnlag bør forbli i, og ikke returneres fra vertslandet? Hva skjer i prosessene der disse normene veier tyngst også for beslutningstakerne, og således overtar premissene for diskusjonen? I den komparative studien ønsker jeg å analysere hvilke krefter som påvirker normbevegelsene i Norge og Sverige. Forvaltningenes styringsdokumenter og (gruppe)intervjuer med nøkkelpersoner vil gi materiale til å analysere feltets priorteringer, verdigrunnlag, praksis og iverksetting av returvedtak. Min 20-årige erfaring og nettverk fra utlendingsforvaltningen og UD gir verdifull fagballast. Nærheten krever spesiell bevsissthet rundt nødvendig kritisk distanse og refleksjon over etiske problemstillinger. Tilgang til (svensk) kildemateriale fra UD kan bli en annen utfordring. Prosjektet leder til tre artikler med følgende tentative temaer: 1) Retur som integrert del av utenrikspolitikken overfor vertsland. 2) Vektingen av tvangsretur opp mot assistert retur i lys av FRONTEX overtakelse av EUs returporgrammer 3) Sivilsamfunns og organisasjoner som utlendingsforvaltningens (u)villige forlengede arm.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune