Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!974 - Mass Spec detection of ANTIbiotic reSistance mEchanisms to oPtimize Treatment of life-threatening bloodstream InfeCtions

Alternativ tittel: E!974 Identifisering av antibiotika resistensmekanismer for optimalisering av behandling for livstruende sepsis ved bruk av massespektromeri

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektnummer:

336888

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Bakterielle blodinfeksjoner forårsaker ofte sepsis, og fører til >290 000 årlige dødsfall i Europa. Tidlig igangsetting av behandling er kritisk for disse pasienten så disse pasientene blir som regel satt på en bredspektret antibiotikakur. Grunnet økt forkomst av antibiotikaresistens vil i mange tilfeller disse typene antibiotika være ineffektive. Med dagens teknologi tar det opptil 4 dager å identifisere riktig antibiotika. Denne forsinkelsen resultere ofte i forlenget sykehus opphold, økt risiko for infeksjonsrelatert dødelighet, samt videreutvikling av antibiotikaresistens. Det er et sterkt behov for nye metoder og ny tekknologi for hurtig identifikasjon potensielle resistens mekanismer slik at effektive antibiotika kan gis som førstelinjebehandling. I dette prosjekte vil vi utvikle innovative metoder og teknologi for å identifisere 95% av sepsisforårsakende bakteriearter og deres resistensmekanismer, slik at rett antibiotika kan gis til pasienten innen 24 timer. Basert på en vellykket teknologiutvikling og validering av resultatene i dette prosjektet vil konsortiet være i en god posisjon til å inngå lisensavtale med et stort diagnostisk selskap for storskala klinisk validering og kommersialisering av AntiSeptic-teknologien som et in vitro diagnostisk produkt (IVD).

Bacterial BSIs are common, with ~2.2 million annual cases in Europe. They frequently cause sepsis, leading to more than 290,000 deaths in Europe annually and high costs. Given the urgency of fast treatment, patients are given first broad-spectrum antibiotics. Determination of antibiotic susceptibility currently takes up to 4 days. This delays giving the right antibiotics, and leads to substantially longer average hospital stay, an increased risk of infection-related mortality and development of antibiotic resistance. There is a strong need for a rapid (within 24h) determination of antibiotic susceptibility to allow early conversion of broad-spectrum antibiotics towards efficacious antimicrobial treatment to save lives. We will develop innovative AntiSeptic technology to rapidly (~20hrs) identify 95% of causative bacterial species in bloodstream infections (BSI) and identify their mechanisms of resistance (MoR). The project covers bioinformatic and analytical technology developments necessary for technical and performance validation of this clinical diagnostic product, preparations for clinical validation (start 12 months after AntiSeptic) and out licensing. Fully developed, use of AntiSeptic will improve BSI treatment response time. Following the technology development and validation in this project, the consortium will be in a good position to enter into a licensing agreement with a large diagnostic company for large-scale clinical validation and commercialization of the AntiSeptic technology as an in vitro diagnostic product (IVD) to clinical laboratories. The consortium is already in contact with key players in the clinical microbiology device market, such as bioMérieux. The licensing deal will generate incomes in the form of an upfront (2026) and milestone payment (estimated €6M, 2027) and royalty payments over product sales (estimated \>€20M in five years, as of 2026).

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS