Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Automatisering av gametofyttproduksjon til oppskalering av taredyrking

Alternativ tittel: Automation of gametophyte production for upscaling of kelp cultivation

Tildelt: kr 3,0 mill.

Det er en økende interesse for dyrking av tang og tare i Norge og resten av Europa, og sukkertare er en av de mest aktuelle artene som på sikt kan bidra til å dekke behovene for mat, fôr og fornybare materialer til en voksende global befolkning. For å utløse dette potensialet er det nødvendig å utvikle automatiserte løsninger for store deler av produksjonen. Mer mekanisering og automatiserte løsninger er en forutsetning for industrialisering av makroalgedyrkingen i høykost land. Prosjektet AutoGametofytt, som er et samarbeid mellom Ocean Forest og SINTEF Ocean, har som mål å frembringe automatiserte løsninger for deler av landfasen av verdikjeden for taredyrking (gametofyttkulturer), svare på et markedsbehov, og frembringe data som skal danne grunnlag for videre utvikling av flere produkter som kan effektivisere produksjonen. Prototypen som skal utvikles vil dekke alle operasjoner som kreves under produksjon av de mikroskopiske gametofyttkulturene, ha et større volum enn dagens løsninger og inkludere sensorikk for overvåkning av kvaliteten på kulturene. En mer automatisert metode vil gjøre det mulig å gjennomføre den planlagte oppskaleringen av produksjonen til bedriften, og bidra til et betydelig større volum med dyrket tare til markedet, både innen fôr, humant konsum og andre bruksområder, nasjonalt og internasjonalt. Automatisk overvåkning og drift er helt avgjørende for videre kosteffektiv ekspansjon av hele tarenæringen.

Det er en økende interesse for dyrking av tang og tare i Norge og resten av Europa, og sukkertare er en av de mest aktuelle artene som på sikt kan bidra til å dekke behovene for mat, fôr og fornybare materialer til en voksende global befolkning. For å utløse dette potensialet er det nødvendig å utvikle automatiserte løsninger for store deler av produksjonen. Mer mekanisering og automatiserte løsninger er en forutsetning for industrialisering av makroalgedyrkingen i høykost land. AutoGametofytt har som mål å frembringe automatiserte løsninger for deler av landfasen av verdikjeden for taredyrking (den mikroskopiske livsfasen til sukkertare, gametofytter), svare på et markedsbehov, og frembringe data som skal danne grunnlag for videre utvikling av flere produkter. Dagens metode og teknologi for produksjon av gametofyttkulturer vil veldig fort bli en begrensende faktor og flaskehals både kapasitetsmessig og økonomisk for taredyrking. For å løse dette er det helt nødvendig å utvikle kostnadseffektive automatiserte prosesser som hensyntar gametofyttenes biologi slik at man kan oppnå optimal vekst og kvalitet. Prototypen som skal utvikles vil dekke alle operasjoner som kreves under produksjon av gametofyttkulturer, ha et større volum enn dagens løsninger som kan oppskaleres ved behov, og inkludere sensorikk for overvåkning av kvaliteten på kulturene. En mer automatisert metode vil gjøre det mulig å gjennomføre den planlagte oppskaleringen av produksjonen til bedriften, og bidra til et betydelig større volum med dyrket tare til markedet, både innen fôr, humant konsum og andre bruksområder, nasjonalt og internasjonalt. Automatisk overvåkning og drift er helt avgjørende for videre kosteffektiv ekspansjon av hele tarenæringen.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning