Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E! LiverPRO - algoritme for bedre diagnostikk av behandlingskrevende fettlever

Alternativ tittel: E! LiverPRO: empower clinicians to tackle the global health challenge of fatty liver disease by introducing novel clinical decision support

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektnummer:

337152

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Leversykdom er blitt en av de viktige dødsårsakene i verden. Fettlever og skrumplever er lidelser som tradisjonelt har vært for forbundet med for høyt forbruk av alkohol. Dette har endret seg. Nå er det en betydelig økning i antall personer som utvikler slike leverforandringer på bakgrunn av overvekt og sukkersykdom (type 2 diabetes). Nyere forskning har vist at omlag 25% av voksne i høy-inntektsland har fettlever. I USA er det slik at majoriteten av de som levertransplanteres nå transplanteres pga skrumplever forårsaket av overvekt og type 2 diabetes. Det er grunn til å forvente en liknende utvikling i Norge og vi tror fettlever vil bli en svært viktig utfordring for helsetjenesten fremover. En viktig utfordring er å diagnostisere de som har fått fettlever som er i ferd med å utvikle seg til en alvorlig sykdom mens denne ennå kan behandles. Dette er utfordrende fordi sykdommen ofte ikke gir symptomer før langt ute i sykdomsforløpet. I tillegg mangler fastlegene gode tester for å finne de pasientene med økt risiko. I Odense har forskere utviklet en ny algoritme kalt "LiverPRO" som kan beregne risikoen for behandlingskrevende fettlever basert på pasientens alder og en del blodprøver. Fastlegene tar ofte de fleste av disse som rutine i forbindelse med oppfølging av pasienter slik at det er lite ekstra som må gjøres. Det som er nytt er den avanserte matematikken som benyttes i beregningen. Dette prosjektet skal lage en prototype for denne algoritmen til bruk i allmennpraksis og teste denne ut hos noen utvalgte fastleger med mål om å kunne videreføre nytten av forskningsarbeidet til et redskap for klinisk praksis.

Leversykdom er den nest hyppigste årsaken til tapte arbeidsår i Europa, kun forbigått av iskemisk hjertesykdom. Fettlever som er en av de viktigste leversykdommene har tradisjonelt vært forårsaket av alkohol-overforbruk. Dette har endret seg. Nå er overvekt og diabetes type 2 i ferd med å overta som hovedårsak til utviklingen av slik sykdom. Både i Europa og på verdensbasis regner en at over 25% har fettlever. Globalt dør over en million mennesker årlig av lever-cirrhose som er ende-stadiet for slik sykdom. Det er en forventning om at dette problemet vil fortsette å stige betydelig fremover som følge av økende overvekt og sukkersykdom i verden. I USA er lever-cirrhose pga overvekt allerede blitt den vanligste årsaken til levertransplantasjon. Den store utfordringen for helsetjenesten er å kunne diagnostisere de som har fettlever med risiko for videreutvikling til alvorlig leversykdom, på et hensiktsmessig stadium i sykdomsutviklingen. Dagens rutiner for blodprøvetaking hos allmenn-leger er dårlig egnet til å selektere ut de pasienter som bør henvises videre til spesialisthelsetjenesten. Dette medfører at det henvises mange pasienter som ikke har behov for å bli henvist (over-henvisning) og samtidig er det mange med alvorlig fettleversykdom som ikke oppdages eller henvises videre før sykdommen er kommet så langt at det er vanskelig eller for sent til å kunne behandle. Forskere ved Syd-Dansk Universitet i Odense og Odense universitets hospital har utviklet en ny algoritme kalt LiverPRO. Denne er basert på de blodprøver som ofte tas av pasienter i allmennpraksis, og kan beregne risiko for at pasienten har behandlings-krevende fettlever med betydelig bedre nøyaktighet enn det leger klarer å gjøre på subjektivt vis. Dette prosjektet skal videreutvikle og teste dette verktøyet som ledd i å tilpasse verktøyet til dagens kliniske praksis. Prosjektet vil derved legge til rette for at LiverPRO blir klar for videre implementering i ordinær klinisk bruk.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS