Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Reading instructions for children with intellectual disabilities who use augmentative and alternative communication

Alternativ tittel: Leseopplæring for barn med intellektuelle funksjonsnedsettelser som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

337711

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

En av hovedårsakene til at elever med intellektuelle funksjonsnedsettelser ikke får mulighet til å delta i leseopplæring eller tilegne seg leseferdigheter er ofte mangel på evidensbaserte leseprogram som er tilpasset deres behov. De fleste leseprogrammer er utviklet for barn som kan benytte sitt verbale språk funksjonelt. I tillegg kan manglede forventninger, erfaringer og kompetanse hos lærere og foresatte være en forklarende faktor for manglende leseopplæring. Selv enkle leseferdigheter kan bety store endringer for den enkeltes livskvalitet og kan bidra til større grad av selvstendighet i kommunikasjonen med omgivelsene. For å kunne uttrykke det man ønsker, vil individer uten leseferdigheter som benytter ASK være avhengige av at andre gir dem tilgang til symboler som skal representere deres språk. Ved tilegnelse av leseferdigheter kan det benytte tekstbaserte kommunikasjonshjelpemidler og formidles selvstendig beskjeder. Det vil gjennomføres en leseintervensjon for å undersøke om elever med intellektuelle funksjonsnedsettelser som benytter ASK kan tilegne seg grunnleggende leseferdigheter ved å benytte det evidensbaserte leseprogrammet Accessible literacy learning (ALL). Leseintervensjonen vil gjennomføres med et multiple single case design med multiple baseline. Utvalgets ferdigheter i de ulike lesekomponentene vil ha minst 10 målingspunkter. Sosial validitet vil bli vurdert gjennom et semistrukturert spørreskjema i etterkant. Det vil også undersøkes om systematisk og eksplisitt undervisning i ALL vil bidra til økt ordforråd og en tydeligere artikulasjon av bokstavlyder. Prosjektet vil gjennomføres som en offentlig ph-d og vil være tilknyttet forskningsgrupper gjennom «pedagogiske ressurser og læreprosesser» ved Universitet i Sør-Øst Norge. Prosjektet med resultater vil presenteres gjennom artikler. Resultatene fra prosjektet vil være målrettede og systematiske, og relevante for alle som er opptatte av at alle skal få mulighet til å lære seg å lese.

«Leseopplæring for barn med intellektuelle funksjonsnedsettelser uten funksjonelt talespråk som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)» I NOU 2016:17, «På lik linje» påpekes det at kamp om ressurser og høyt press på skoleresultater kan føre til at undervisning av elever med intellektuelle funksjonsnedsettelser nedprioriteres, og leseopplæring erstattes ofte med opplæring i selvhjelp og selvstendighet. Nyere forskning indikerer at individer med intellektuelle funksjonsnedsettelser som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon kan lære å lese og skrive til tross for begrenset verbal tale. Det indikeres også at de kan profittere på en fonologisk leseopplæring for å tilegne seg avkodingsferdigheter. Målet med prosjektet er å prøve ut en leseintervensjon for elever med intellektuelle funksjonsnedsettelser uten funksjonelt talespråk som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Leseintervensjonen, med det evidensbaserte leseprogrammet Accessible Literacy Learning (ALL), vil prøves ut over to år. I leseprogrammet vil elevene jobbe systematisk og eksplisitt med grunnleggende leseferdigheter. Alle oppgavene i ALL er utformet slik at elevene kan benytte sine ASK-systemer til å respondere. Det kreves altså ikke et verbalt språk for å kunne avgi svar. Metodikken bak ALL er et resultat av mer enn 30 års forskning ved professor Janice Light og David McNaughton ved Penn State University. Metodikken legger også til grunn de viktigste prinsippene for effektiv leseopplæring fra The National Reading Panel (2000). Prosjektets målsetting: 1. Undersøke om barn med intellektuelle funksjonsnedsettelser uten funksjonelt talespråk som benytter ASK kan lære seg å lese ved å jobbe systematisk og eksplisitt med leseprogrammet ALL. 2. Undersøke om systematisk og eksplisitt undervisning i ALL vil bidra til økt ordforråd og en tydeligere artikulasjon av bokstavlyder. 3. Måle sosial validitet gjennom en spørreundersøkelse blant prosjektets deltagere.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder