Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Utvikling av integrerte tannhelsetjenester for personer utsatt for overgrep, tortur og som har odontofobi gjennom tverrfaglig samhandling

Tildelt: kr 0,14 mill.

Den orale helsa i Norge har bedret seg de siste 40 årene, men det er fortsatt grupper av befolkningen som har store tannhelseutfordringer. De mest sårbare i samfunnet vårt, deriblant personer som er utsatt for overgrep, tortur og personer med odontofobi er blant de mest utsatte siden unngåelsesadferd kan gi dem vanskeligheter både med å motta tannbehandling og å gjennomføre daglig oral egenomsorg. Dårlig tannstatus kan bidra til utenforskap både med tanke på deltakelse på sosiale arenaer og i arbeidslivet. Fylkeskommunene i Norge og de regionale odontologiske kompetansesentrene (Tkene) har siden 2012 bygget opp et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer utsatt for tortur, overgrep eller personer med ekstrem odontofobi (TOO-tilbudet). TOO-tilbudet består av kognitiv adferdsterapi og tilvenning til tannbehandling slik at pasienten skal kunne ta imot tannbehandling. Det i dag lange ventetider for å motta behandling gjennom TOO-tilbudet. Det er også begrenset med forskning på TOO-området som har en nasjonal helhetlig tilnærming. Vi vet derfor lite om effekten av tilbudet, hvordan det går med pasientene, hvilke tiltak som fungerer og hva som er akseptabel rehabilitering. I det omsøkte forprosjektet er det overordnete målet å etablere et nettverk av forskere og klinikere nasjonalt og internasjonalt som ønsker å bidra til å utvikle forskningsfronten innenfor TOO-området. Forprosjektet skal danne grunnlaget for en nasjonal multisenterstudie som har som hovedmål å utvikle TOO-tilbudet slik at vi sikrer kvalitet og helhetlige pasientforløp samt organiserer tilbudet på en samfunnsøkonomisk og bærekraftig måte. Dette vil vi oppnå gjennom å kartlegge muligheter for samhandling på tvers av helsetjenester og sektorer. I tillegg vil prosjektet kartlegge langtidseffekten av TOO-tilbudet med hensyn til evne til å motta ordinære tannhelsetjenester, subjektive og kliniske mål for oral helse og livskvalitet samt deltakelse i samfunnet.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester