Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

10 prinsipper for et bærekraftig matsystem

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

338150

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I dette prosjektet har vi laget 10 filmer om hva bærekraftig matproduksjon egentlig innebærer og hvilke forskningsbaserte løsninger som er tilgjengelig per i dag. Filmene er bygget opp rundt Rethink Foods prinsipper om bærekraftige matsystemer. Formålet har vært å øke kunnskapen hos norske ledere og beslutningstakere om hvilke løsninger som finnes tilgjengelig. Hele 21 forskere deltok i filmprosjektet fra SINTEF, Havforskningsinstituttet, NIBIO, Høgskolen i Innlandet, Folkehelseinstitutet og NMBU. Filmene har tatt for seg tema som arealforvaltning, jordhelse, klima, sirkulærøkonomi, nye fôrråvarer, ny teknologi, systemtenking, rettferdig konkurranse, nye inntektsmuligheter og dyrehelse i både blå og grønn sektor. Filmene har fått mange positive tilbakemeldinger, de har blitt publisert på sosiale medier, i epost og på møter med målgruppen. Filmene har også blitt delt av andre på sosiale medier og vi har fått flere forespørsler om filmene kan bli vist på seminarer og på andre plattformer.

Den første filmen ble publisert i midten av november og så langt er fem filmer blitt publisert. Til tross for at bare halvparten av filmene er publisert har vi allerede oppnådd 3929 visninger fordelt på alle digitale kanaler som LinkedIn, Facebook, YouTube, nettside og epost. I tillegg er filmene vist på arrangement i Oslo 7. februar og på foredrag av forskerne selv. Vi vil fortsette å publisere filmene på digitale kanaler. Flere aktører har vist interesse for å vise filmene på sine plattformer.

I år 2030 skal vi ha nådd målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Samtidig må vi produsere nok mat til flere mennesker, på et mindre areal i et mer krevende klima. Skal vi lykkes med utfordringene vi står overfor må dagens matsystemer dramatisk endres i en mer bærekraftig retning. Dagens ledere må ta gode valg i dag, om vi skal lykkes med en bærekraftig matproduksjon i morgen. For å ta gode valg må de være basert på kunnskap og forståelse for problemstillingene. I dette prosjektet skal vi øke kunnskapen hos norske ledere av bedrifter i verdikjeden for mat om hva bærekraftig matproduksjon egentlig innebærer og hvilke forskningsbaserte løsninger som er tilgjengelig per i dag. Rethink Food har utarbeidet 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon basert på kunnskap fra rapporter fra IPCC, EAT-Lancet, Høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi og EUs Green Deal. Prosjektet skal produsere 10 korte filmer om hvert prinsipp og en lengre film sammensatt av alle de 10 filmene. Film er et kraftfullt virkemiddel og derfor et godt medium for å formidle kompliserte budskap på en virkningsfull måte. Basert på kunnskapen om de 10 prinsippene vil dagens ledere være godt rustet til å ta gode valg for et mer bærekraftig matsystem.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima