Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Forprosjekt - Utvikling av digitale beslutningsstøtteverktøy i virksomhetsstyring og planlegging av operasjonsvirksomhet

Tildelt: kr 0,25 mill.

Anestesi- og operasjonsvirksomhet er blant de mest kostnadsdrivende delene av helsetjenesten. Som følge av den demografiske og faglige utviklingen øker behovet for disse tjenestene, det blir flere eldre og mulighetene for behandling stadig større. Med stramme økonomiske rammebetingelser og begrenset tilgang på kvalifisert personell er optimal utnyttelse av tilgjengelig anestesi- og operasjonskapasitet viktig for å dekke befolkningens behov. For å bedre ressursutnyttelsen er det behov for avanserte digitale beslutningsstøtteverktøy. I dag foreligger ikke et slikt verktøy tilgjengelig i markedet, spesielt for strategisk og taktisk planlegging. Vi ønsker å gjennomføre et forprosjekt som grunnlag for et hovedprosjekt som skal: - Utvikle et beslutningsstøtteverktøy for å optimalisere ressursbruk i sykehuset/helseforetak knyttet til operasjonsvirksomheten. - Utvikle et kommersielt produkt som kan bidra til bedre virksomhetsstyring og ressursplanlegging i sykehus/helseforetak nasjonalt og internasjonalt. - Redusere ventetid og øke tilgjengelighet for pasienter ved at vi får gjennomført flere operasjoner med tilgjengelige ressurser I forkant av forprosjektet har vi etablert et samarbeid mellom organisasjoner som besitter nødvendige kunnskaper for gjennomføring av et forprosjekt. - Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) - klinisk virksomhet og brukerinvolvering. - Senter for Pasientnær Kunstig Intelligens (UNN/HN/UiT) - KI og helsedata i klinisk virksomhet. - St. Olavs hospital HF (St. Olav) - klinisk virksomhet og brukerinvolvering. - SINTEF Digital - FoU-leverandør. - DeepInsight - produktselskap i Kernel AS innen KI og helsedata - Helse Nord IKT - IKT forvalter i Helse Nord. - Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE/UNN) - FoU-leverandør. Sammensetning av gruppen sikrer komplementær kompetanse innenfor de faglige områdene forprosjektet krever. Denne sammensetningen vil ila forprosjektet vurderes på nytt før søknad om et hovedprosjekt.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet