Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dispute Resolution in International Regulatory Frameworks

Alternativ tittel: A study on dispute resolution in international arenas

Tildelt: kr 0,89 mill.

Land samarbeider og løser konflikter om knappe ressurser på mange områder. Når det gjelder problemstillinger som bruken av det frie hav og utslipp av klimagasser, er det maktpåliggende at land kan finne frem til effektive og rettferdige løsninger. Et viktig spørsmål som studeres i samfunnsvitenskapene er hva som hindrer at slike avtaler inngås og skaper problemer ved konfliktløsning. Dette gjelder for eksempel ved forurensning: Hva hindrer land i å inngå effektive og rettferdige avtaler om rensing? Dette er ikke et nullsumspill: gjennom avtalebaserte kompensasjonsmekanismer vil alle berørte parter kunne tjene på at rensing skjer på en kostnadseffektiv måte. Men slike avtaler har det vist seg notorisk vanskelig å realisere. Dette er et viktig fenomen, som kan ha mange årsaker. En klasse kan knytte seg til uenighet om rettferdighetsbegreper, herunder fortolkningen av historiske forløp og den aktuelle situasjonen. En annen klasse årsaker kan knytte seg til at land mistenkes for å feilrapportere rensekostnader, eller at de har forskjellige oppfatning eller vurdering av kostandene ved forurensning. På en tilsvarende måte kan konfliktløsning utfordres av vage begreper om rettferdighet og asymmetrisk informasjon. Dette melder seg for eksempel ved spørsmål om ressursbruk i Arktis og i andre områder innenfor internasjonal politikk. Dette prosjektet har som formål å skape et forskningsnettverk for å studere internasjonale meklings- og konfliktløsningsmekanismer fra et tverrvitenskapelig perspektiv, med bidrag fra jus, samfunnsøkonomi og spill- og forhandlingsteori (inkludert teorier som knytter an til psykologi). Prosjektet vil bringe sammen fagfeller med nødvendig detaljert kunnskap om aktuelle rettslige institusjoner og nyere utvikling innen de nevnte fagfeltene.

The application's underlying subject matter concerns how negotiations and conflict resolution mechanisms should be designed for nation-states to be able to reach efficient and equitable (or fair) agreements and resolutions of conflicts, with emphasis on the green transition. The funding will be allocated to network activities that contribute to building new scientific knowledge in a field of vital societal importance. The project will prioritize activities that can bring together experts in international dispute resolution. Therefore, activities such as frequent workshops, research stays by leading scholars and participation in relevant seminars and major international conferences are prioritized. The project includes development of a research grant application. and a Ph.D. course. In addition, an international conference will be organized mid-way in the project period, and the project closes with a special workshop with invited contributors.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder