Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: holIstic aND IntegrAted eNergy mAnagement toolbox for India

Alternativ tittel: INDIANA

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

342428

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

H2020 E-LAND ('Integrated multi-vector management system for Energy isLANDs', 2018-2022) fokuserte på å oppnå et bærekraftig og dekarbonisert lokalt energisystem ved å imøtekomme de teknologiske, samfunnsmessige og forretningsmessige utfordringene ved å utvikle en ny modulær verktøykasse som inkorporerte et fellesskapsbyggende verktøy, innovasjonsverktøy for forretningsmodell og energioptimaliseringsverktøy (for kortsiktig og langsiktig planlegging). Gjennom forskningsprosjektet E-LAND har SIN jobbet med simulerte pilotnettsteder i India, og innledende kommunikasjonsaktiviteter med flere potensielle brukere og kunder fra India har vist positiv og umiddelbar interesse for verktøyene med tanke på ambisiøse mål om å nå karbonnøytralitet. INDIANA-prosjektet har som mål å undersøke lokale behov, kundenes tekniske beredskap og markedsforhold for å utvikle/tilpasse verktøykassen og gjøre den klar for det indiske markedet. Dette skal gjøres ved å utføre markedssegmentering, økonomisk levedyktighetsevaluering og utvikle kommunikasjonsstrategi og veier for markedsvalidering. Workshopen og intervjuene ble planlagt og gjennomført med fokus på å engasjere indiske interessenter. Det strategiske utvalget av regioner i Delhi (nord) og Pune (vest) hadde som mål å utnytte vårt etablerte nettverk med indiske selskaper. Gjennom workshopen ble de første interessene til interessentene målt, noe som gjorde det mulig for prosjektet å avgrense og begrense målmarkedssegmentene. Etter workshopen ble interesserte bedrifter invitert til dybdeintervjuer, strategisk utformet for å fordype seg i deres energirelaterte utfordringer. Disse intervjuene forenklet ikke bare en helhetlig forståelse av utfordringene, men katalyserte også interessen til to potensielle kunder. Deretter ble det utført en grundig analyse for å kvantifisere fordelene med våre tilbud, noe som resulterte i identifisering av konkrete fordeler. Imponerende nok uttrykte en av kundene vilje til å tjene som strandhodekunden i India. Planer er nå i gang for å sette i gang pilotaktiviteter og demonstrere de virkelige fordelene med våre løsninger i en praktisk setting. Denne betydelige milepælen markerer et sentralt skritt fremover for å etablere et sterkt fotfeste i det indiske markedet. Et sentralt resultat av prosjektet er kjennelsen av avgjørende FoU-hull som krever oppmerksomhet i de påfølgende fasene. Disse hullene sentrerer seg først og fremst rundt foredling av prediksjonsnøyaktighet gjennom integrering av data fra indiske kunder. For å bygge bro over disse hullene er kommende forskningsprosjekter igangsatt, og flere søknader om midler er allerede sendt inn. I jakten på å kommersialisere E-LAND-verktøy, er prosjekteieren forpliktet til å tilby spesialiserte konsulenttjenester innen forretningsmodellinnovasjon og samfunnsengasjement. Teknologiske verktøy skal utnyttes gjennom samarbeid med en startup, med planer i gang for å sikre finansiering fra både statlige tilskudd og private investorer. Formidlingen av resultater på høyt nivå har blitt effektivt utført gjennom ulike sosiale medieplattformer, rettet mot et bredere kundesegment.

- Identified beachead customer: Tata Power with pilot site at Tata institute of social sciences - Guwahati (TISS). Tata Power & TISS have agreed to pilot E-LAND toolbox at their university campus located in Guwahati, India, subject to availability of funds (internally or externally). - Using E-LAND simulation tool potential energy cost saving and increase in renewable energy consumption was calculated for beachhead customer. The results were positive and thus the customer is willing to collaborate further. Currently draft agreement is being prepared for piloting. Additionally a Norwegian start-up has been engaged to install and commission E-LAND technology tools. Five business use case has been further identified for Indian market. Applications for further projects: - One application submitted to Innovation Norway (Environmental Grants) has been submitted for piloting in India. - One application submitted to Østfold Energi to provide research consultancy based upon E-LAND tools. - Two Horizon Europe applications have been submitted to further improve business model innovation tool. - At this stage no new employment has been created at SIN. But when piloting agreement is finalized with beach headcustomer, the Norwegian start-up plans to recruit four more employees to realize the pilot project.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020