Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføringsprosjekt ved OsloMet 2023-2024

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektnummer:

342900

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektets hovedmål er å øke kommersialisering av forskningsresultater fra offentlig finansiert forskning. Mobilisering og tett dialog med forskningsmiljøene vil være viktig for å øke antall innsendte forretningsideer, som igjen forventes å føre til kommersialiseringsarbeid herunder forundersøkelser, patentsøknader, lisensavtaler og oppstart av potensielle spin-off-bedrift(er). Prosjektet vil arbeide for økt aktivitet på hele institusjonen. Prosjektet omfatter derfor både de vitenskapelige miljøene innen medisinske, naturvitenskapelige og teknologiske fag, som har et særlig kommersielt potensial, og de andre vitenskapelige miljøene som samfunnsvitenskap- og humaniora. Prosjektet vil bygge på erfaringer fra de siste års kommersialiseringsprosesser, samarbeid med eksterne kommersialiseringsaktører (patentkontorer, teknologioverføringskontorer m.fl.) og nettverk. Prosjektet vil støtte opp under tidligfase teknologioverføringsaktiviteter på følgende måter: • Forundersøkelser • Innkjøp av TTO-tjenester • Sikring av rettigheter herunder patentering og annen IP-beskyttelse I prosjektperioden ansettes en ny pro-rektor for samfunnsforbedringer og samarbeid med overordnet ansvar OsloMets innovasjonsarbeid. OsloMet har også satt av egne midler som vil gå til tidligfase kommersialiseringsaktiviteter og øvrige innovasjonstiltak. Eksempler på sistnevnte kan være incentiver til arbeid med innovasjon i fagmiljøene og gjennomføring av arrangementer og nettverksarenaer for akademia, næringsliv og offentlig sektor. I sum vil dette bidra til å styrke universitetets kommersialiseringsarbeid - og føre til flere positive virkninger og effekter.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020