Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning 2023-24 Universitetet i Sørøst-Norge

Alternativ tittel: PES Framework grant 2023-24 University of South-Eastern Norway

Tildelt: kr 2,2 mill.

USN har ambisjoner om økt deltakelse og suksess i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. I perioden 2023-2024 vil USN fokusere på å posisjonere USN som en attraktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt, blant annet innenfor Young European Research Universities Network og European University Alliance EDUC (European Digitial UniverCity). Forskningsgrupper- og sentre innenfor USNs, nylig identifiserte, fem strategiske forskningssområder (Energi, klima og miljø, Regional verdiskapning, Oppvekst, tilhørighet og livsmestring, Fremtidens helse og velferdstjenester Demokrati, samfunnsorganisering og styring), vil være målrettede miljøer for mobilisering til Horisont Europa. Søknader vil bli utviklet med relevante partnere fra hele Europa og involvere offentlige og private aktører der det er hensiktsmessig. Tverrsektorielt samarbeid med regionale aktører kan øke den regionale effekten av EU-finansierte prosjekter og støtte USN i å bidra til og løse samfunnsmessige og industrielle utfordringer, i tråd med EUs forskningsstrategi og FNs bærekraftsmål. Det skal gjennomføres målrettede, kompetansehevende aktiviteter som involverer ledelse, forskningsmiljøer og rådgivere for å sikre forståelse for og engasjement i Horisont Europa. Faglig forskningsstøtte skal videreutvikles for å sikre høy kvalitet på konsortiebygging og prosjektutvikling. Støtte fra NFRs PES ordning er medvirkende til at et ungt universitet, som USN, kan skape en kultur for deltakelse i EU-prosjekter og øke suksessraten i Horisont Europa.

USN has ambitions to increase participation and success in the EU Framework Programme for Research and Innovation, Horizon Europe. During the 2023-2024 period USN will focus on positioning USN as an attractive partner nationally and internationally e.g. within the Young European Research Universities Network and the European University Alliance EDUC (European Digitial UniverCity). Research environments within USNs newly identified five Strategic Research Focus Areas will be a particular area of focus for mobilisation to Horizon Europe. Proposals will be developed with excellent partners from across Europe and involving public and private sector actors where relevant. Intersectoral cooperation with regional actors can increase the regional impact of EU funded projects and support USNs in contributing to solving societal and industrial challenges and meeting, for example, the UN Sustainable Development Goals. Targeted competence building activities with management, research groups and advisors will be carried out to ensure understanding of and engagement in Horizon Europe. Professional research support will be further developed to ensure high quality support in consortia building and proposal development. PES funding is instrumental in enabling a young university, such as USN, to create a culture for EU project participation and to increase success in Horizon Europe.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet