Back to search

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Smartbyen - innovasjon gjennom nettverk

Awarded: NOK 0.30 mill.

Smartbyen Stavanger har som mål å være en felles plattform for samarbeidsdrevet innovasjon. Rådmannen anbefaler at arbeidet organiseres gjennom partnerskap og nettverk, og anbefaler at det opprettes et formelt partnerskap med tilretteleggingsansvar for felles smartby-innsats. I den videre prosessen med formalisering og utforming av partnerskapet, vurderes ulike organisasjonsformer. Forprosjektet skal bidra til analyse og evaluering av kommunens smartby-nettverksorganisering, og slik utvikle problemstillingen til et ambisiøst innovasjonsprosjekt. Det skal det i forprosjektet også legges grunnlag for et komparativt perspektiv både ved å inkludere og avklare samarbeid andre norske kommuner og sammenlignbare internasjonale. Forprosjektet skal med andre ord fullt utvikle prosjektets nettverk i kommunal sektor, næringsliv og akademia nasjonalt og internasjonalt. En innledende kartlegging av Stavanger-regionens smartbysatsing, dens nettverksorganisering, innretning og utbredelse, vil utvikles i form av planlegging av en innledende analyse og funn. Resultater skal oppsummeres i en kort rapport som vil inkludere en kunnskapsoppsummering og anbefalinger om videre forskning. Rapporten, andre skriftlige arbeid, debattinnlegg, samt informasjon om relevante konferanser o.l. vil bli publisert på forprosjektets nettside som opprettes tidlig i prosjektet og holdes aktiv gjennom prosjektperioden. Viktige aktiviteter er å utarbeide en aktuell kunnskapsoversikt som knyttes opp mot «state of the art» forskningslitteratur om nettverksorganisering i smartby-arbeid. Videre vil vi starte et innledende analysearbeid med utvalgte intervjuer og planlegging av måling for smartby-implementeringen. For å utvikle fullstendig forskningside og design, samt etablere fullt nettverk og finansieringsplan, arrangerer vi to seminarer med faglig og praktisk relevant innhold. For å ivareta formidling og rekruttere og bidra til nettverksarbeidet, vil vi opprette en egen nettside for forprosjektet.

Funding scheme:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren