Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

Awarded: NOK 9.5 mill.

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enkeltsøknader), PES Strategisk (støtte til 10 prioriterte forskningsgrupper og ekstra støtte til ERC-søkere), POS (posisjoneringsaktiviteter) og Kompetanseheving. Profilen til NTNU i H2020 skal ha betydelig innslag av tematisk baserte prosjekter der vi samarbeider i europeiske konsortier under pilarene for samfunnsutfordringer og industrielt lederskap. Vi ønsker å styrke søknadsaktviteten mot disse pilarene, samtidig er det et uttrykt mål også å øke på alle fire programmer under fremragende forsknings-pilaren, og spesielt innen ERC. NTNU har i 2018 utviklet en dedikert handlingsplan for ERC grants. PES2020 er et avgjørende virkemiddel for universiteter for å mobilisere og støtte forskere til å øke søknadsaktivitet, bidra til kvalitetsøkning av innsendte søknader og drive strukturert med posisjonering, og øke den norske returandelen fra Horisont 2020.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Thematic Areas and Topics

BioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannMaterialteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeKlimaGlobale klimautfordringerInternasjonaliseringMiljøvennlig energiPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningDemokrati, makt og styringPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningFNs BærekraftsmålMål 3 God helseBransjer og næringerTransport og samferdselFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 4 God utdanningLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Petroleum og mineralerDigitalisering og bruk av IKTMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLavutslippMarinMarin bioteknologiBioteknologiMedisinsk bioteknologiNaturmangfold og miljøMineralerLandbaserte mineralerPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierMiljøvennlig energiFornybar energi, vannNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje HavCO2-håndteringDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKlimaBioteknologiMarin bioteknologiBransjer og næringerOlje, gassAvanserte produksjonsprosesserLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Demokrati, styring og forvaltningMiljøvennlig energiFornybar energi, solNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiInternasjonaliseringInternasjonale stimuleringsmidlerPetroleumUndergrunnsforståelseFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 HavPortefølje HelseBioteknologiCO2-håndteringCCS - annetPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningBransjer og næringerMaritim - NæringsområdePetroleumLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapByBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorHelseInternasjonaliseringMobilitetMarinMaritimMaritimMaritime muligheter i havnæringeneMineralerGjenvinning av mineralsk råstoffPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleTransport og mobilitetLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakPortefølje PetroleumMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havPolitikk- og forvaltningsområderForskningPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningMineralerBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålBransjer og næringerHelsenæringenNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerBioøkonomiMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerMiljøteknologiBransjer og næringerNæringsmiddelindustriAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)FNs BærekraftsmålMål 1 Utrydde fattigdom