60 prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Uncertainty and robustness in house price prediction models

Nøyaktig verdifastsettelse av boliger er viktig for mange aktører innen bank-, forsikring- og eiendomsmeglerbransjen. Verdifastsettelser kan enten gjøres ved fysisk verdivurdering utført av en takstmann/eiendomsmegler eller ved bruk av en automatisert verdsettelsesmodell (AVM). En AVM er en stati...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norsk bidrag til utarbeidelse av SESAR 3 arbeidsprogram

Luftfart er viktig for Norge. Det ser en blant annet ved å se på reisestatistikk, spesielt i forhold til folketall. Vi er forholdsvis få innbyggere men bor spredt og har utfordringer i forhold til klima, topografi og geografi som sentraleuropeiske land ikke har. Luftfarten i Europa er fragmentert...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

STUD: Prefero

Prefero - arbeidsplaner folk faktisk ønsker seg I Norge er COVID-19 vår tids storkrig. Til forskjell fra andre kriger er det derimot ikke soldater som er førstelinjeforsvaret vårt, men sykepleiere, butikkmedarbeidere, politi, og en rekke andre i samfunnskritiske yrker. Disse heltene har to t...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

SensPATH Sensitivity-based path-following for robust economic model predictive control

Dette prosjektet utvikler nye metoder for å optimalisere driften av komplekse storskala prosesser, for eksempel kjemiske anlegg, bioraffinaderier, energimanagement i bygninger og industrielle klynger med varmeintegrasjon. Moderne metoder for å realisere optimal og bærekraftig drift av slike pr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A Stochastic ContROL approach to machine Learning with applications to Environmental Risk models (SCROLLER)

Hovedideen i SCROLLER-prosjektet er å studere sammenhengene mellom stokastisk analyse, risikoteori og maskinlæring. Stokastisk analyse er den delen av matematikken som analyserer usikkerhet over tid. Spesielt er stokastisk optimal kontrollteori et verktøy for å ta optimale beslutninger over ti...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Beslutningsstøtte for effektiv og miljøvennlig sjøtransport av fiskefôr i havbruksnæringen

Prosjektet vil løfte effektivitet og miljøvennlighet i havbruks-logistikk gjennom utvikling av et intelligent og data-drevet beslutningsstøttesystem for planlegging av fiskefôr-distribusjon. Logistikkplanleggere må vurdere et stort antall parametre som setter føringer for planlegging og gjennomf...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Artificial Intelligence and Mathematical Modelling for Riser Integrity Structural Evaluation

Kunstig intelligens (AI) gir store muligheter for effektiv boring og komplettering av olje- og gassbrønner samt for påfølgende produksjon. Sensorer på offshorefartøy produserer en stor mengde data som kan brukes til å optimalisere systemytelsen i alle faser av offshoreoperasjoner. Å redusere kos...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Dette er et lite prosjekt som inngår i et større europeisk prosjekt under JPI-oceans paraplyen, «Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters» (FACTS), koordinert av Universitetet i Aalborg. FACTS vil gi økt kunnskap og forbedre vår forståelse av kilder, transport, forekomst o...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Simulation of governing processes in superheated and supercritical geothermal systems: mathematical models, numerical methods and field data

Produksjon av geotermisk energi er basert på å hente opp varmt vann fra undergrunnen, og utnytte energien i vannet til oppvarming og produksjon av elektrisitet. For å gjøre geotermisk energi økonomisk lønnsomt, er det ønskelig å utvinne energi fra fjell med høy temperatur, gjerne 200-300 grader C...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Investigation of iceberg dynamics in Isfjorden, RiS ID 11043

This project will seek to provide in situ observations of the induced eddy viscosity around icebergs by using an acoustic Doppler current profiler (ADCP) and a remotely operated vehicle (ROV). The other project objective is to investigate the stability and 3D dynamics of icebergs with inertial mo...

Tildelt: kr 68 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MVO - Koordinering av Joint Programme Geothermal, European Energy Research Alliance (EERA Geothermal) 2020-2022

Prosjektet sikrer koordinering og ledelse av EERA Joint Programme Geothermal Energy (https://www.eera-set.eu/), og sikrer koordinering og innspill mot ETIP-DG (https://www.etip-dg.eu/) og Deep Geothermal Implementation Working Group (https://www.egec.org/set-plan-h2020/).

Tildelt: kr 0,87 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Data-driven Algorithms for Physical Simulations

Å lære av eksempler er sentralt i naturvitenskap og ingeniørfag. Metoder som gjør dette har vist seg svært nyttige det siste tiåret, takket være tilgjengeligheten av mer data, raskere datamaskiner og bedre algoritmer. Innvirkningen sees i mange områder, inkludert språkprosessering, nevrovitenska...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Automated and optimized planning for suppliers of seafood

Sjømatleverandører som tilbyr fisk fra havbruksnæringen kjøper fra mange produsenter og selger til mange kjøpere, de velger også hvordan fisken skal transporteres fra leverandør til kjøper. Det er aldri perfekt samsvar mellom tilbud og etterspørsel, så salgsleddet må gjøre en best mulig tilordnin...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Møre og Romsdal

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Computational Dynamics and Stochastics on Manifolds

Dynamiske systemer er matematisk modeller som beskriver tidsutviklingen av et punkt i et 'geometrisk rom', kalt en mangfoldighet. Et eksempel på et deterministisk system er bevegelsen til planetene i solsystemet vårt, hvor mangfoldigheten er et rom med informasjon om posisjonen og hastigheten ti...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - støtte til søknad SCanBioFunc

Det planlagte H2020-prosjektet SCanBioFunc skal kartlegge forekomster av ulike arter sjøpølse i Atlanterhavet og Middelhavet, samt undersøke hvilke muligheter som finnes for å utnytte sjøpølse til framstilling av nye produkter av høy verdi til bruk i farmasi og som mat og ingredienser i mat og fôr.

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Møre og Romsdal

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

ACT on Offshore Monitoring

ACTOM vil arbeide med overvåking i forbindelse med offshore CO2-lagringsprosjekter i lys av nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer og samfunnsmessige utfordringer. Dette inkluderer også å se på spørsmål omkring CO2-håndtering som et virkemiddel mot drivhuseffektene og forsuring av v...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Møte med Riga Technical University (RTU) og Transport and Telecommunications Institute (TTI) i Riga 9-11. oktober 2019

Forsker hos MFM Diana Santalova har etablert kontakt med to institusjoner i Riga, og det er et ønske fra begge parter at MFM kommer på besøk slik at vi kan presentere oss for hverandre og diskutere mulige felles H2020-initiativ

Tildelt: kr 10 276

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Møre og Romsdal

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Wave Phenomena and Stability - a Shocking Combination

I dette prosjektet skal vi studere matematiske ligninger som beskriver spredning av bølger. Disse er av typen ikke-lineære partielle differensialligninger. Et veldig fascinerende fenomen i denne sammenhengen, som f.eks. kan observeres på en strand, er bølgebrytning. I en slik situasjon konsentrer...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

20TH ANNUAL WORKSHOP ON METAHEURISTIC in Oslo

The Optimization Group, at the Department of Mathematics and Cybernetics in SINTEF Digital, has been selected to host the 20th EU/ME annual meeting. EU/ME is the largest working group on metaheuristics (i.e., a range of algorithmic techniques widely used to solve optimization problems) in the res...

Tildelt: kr 17 633

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Foam dynamics in the presence of oil during multiphase flow in porous rock

Skuminjeksjon er en lovende metode for å øke oljeutvinningen i modne oljefelt fordi det reduserer gassmobiliteten og har bedre fortrengningseffektivitet enn konvensjonell gassinjeksjon. Det er økonomisk gunstig fordi senere gassgjennombrudd fører til mindre gassproduksjon og reduserte kostnader k...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hydraulics Influx Tracking (HIT) – Real-time monitoring gas expansion while circulating out an influx

Mer enn 50% av olje- og gas-ressursene på norsk sokkel er fremdeles unyttet, og boring av resterende brønner blir stadig vanskeligere. Utvikling av teknologi for bedre styring av boreprosessen er en av de viktigste redskapene for økt utvinning på norsk sokkel. Prosjektet vil løse fundamentale ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Multirate Variational Time Stepping with Error Control for Reactive Flows in Deformable Porous Media (MATEROC)

Numerical modeling of reactive flow in deformable porous media as a multi-physics system continues to remain a challenging task. Beyond the coupling of fluid-structure interaction, which is currently a research topic of strong scientific interest by itself, multicomponent reactive transport is fu...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utarbeidelse av H2020-søknad BioREAP

Det planlagte H2020-prosjektet BioREAP har som hovedmål å utvikle nye og innovative løsninger for å ta i bruk underutnyttede eller framvoksende alternative kilder for protein til bruk i mat og fôr. Dette inkluderer bruk av insekter og mikroorganismer for å omdanne restråstoff og "avfall" fra anne...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Møre og Romsdal

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Data-driven Algorithms for Physical Simulations - with applications to breast cancer growth modelling and treatment optimisation

Modern applications in computational science, such as in biomedicine and climate science, are governed by multi-scale and partially unknown physically processes, and hence are numerically challenging to solve. The plummeting cost of sensors, computational power, and data storage in the last decad...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

Ukjent-Ukjent

Optimization/Re-Optimization of Digital, Customer-Focused, Sustainable and Low-Carbon Logistics and transportation Network in Industry 4.0

Rask teknologisk utvikling og globalisering fører til økt konkurranse i de globale markeder. For å overleve i et intensivt og konkurranseutsatt markedet skal bedrifter ikke bare fokusere på forbedring av sin produktkvalitet og effektivitet i forsyningskjeden, men også øke variasjon i produktporte...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mathematical Aspects of Information Transmission: Effective Error Correcting Codes

Prosjektet består i å styrke og utvide et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved IIT-Bombay og ved UiT-Norges arktiske universitet. Samarbeidet foregår innen fagfeltet feilopprettende koder. Vi videreutvikler en nyttig matematisk teori for hvordan en kan kode og representere digital inf...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk Regnesentral

...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

WATExR: Seasonal climate predictions and ecosystem impact modeling for improved water resources management under climate change

Økosystemer leverer tjenester som opprettholder ferskvanns kvantitet og kvalitet, og gir dermed vannressurser til menneskelige aktiviteter. Climate Extreme Events (CEE), som hetebølger, tørke og flom, stresser økosystemer og svekker deres evne til å levere nøkkeltjenester knyttet til vann (f.eks....

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mechanochemical interplay in intraluminal vesicle formation

I dette prosjektet har vi utviklet en ny forståelse av de mekaniske og biofysiske prosessene som bestemmer dannelsen av membranblåser (vesikler) i cellens indre. Irregulariteter i denne prosessen kan linkes til flere sykdommer deriblant kreft, og denne fascinerende membrandynamikken regulerer ce...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Flow Based Interpretation of Dynamic Contrast Imaging Data

Målet med dette prosjektet er å undersøke en ny tilnærming for analyse av medisinske bilder som er tatt med avanserte bildeteknikker som MR. Vevsparametre knyttet til blodgjennomstrømning er viktige kliniske parametre som brukes i diagnostisering, oppfølging og behandling av pasienter. Ved å anal...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland