LTP2 Fornyelse i offentlig sektor ikon

LANGTIDSPLANMÅL

Fornyelse i offentlig sektor

Denne tematiske prioriteringen under målet "Møte store samfunnsutfordringer" skal bidra til nødvendig omstilling i offentlig sektor knyttet til helse, velferd, utdanning og styring og tjenesteutvikling. Satsingen mot "Helse, forebygging og behandling" skal forsterke forskningen knyttet til nye behandlingsmetoder, sykdomsforebygging og utvikling av helse- og omsorgstjenester, mens satsingen på forskningsbaserte velferdstjenester er rettet mot levekår, velferdsordninger, barn og familie og tillit til tjenestene. Innsatsen på "Utdanning og læring" skal styrke forskning og forskningsbasert innovasjon innenfor utdanningssektoren gjennom innsats knyttet til utdanning i hele livsløpet, fra barnehage til skole og høyere utdanning og voksnes læring. Satsingen på "Demokrati, styring og forvaltning" er rettet mot tjenesteutvikling, lokaldemokrati, regionale utviklingstrekk og styringssystemer.

BEVILGNING HITTIL I ÅR

3,1 mrd.


BEVILGNING TIDLIGERE ÅR

20,7 mrd.

Visning

Sorter

UTVALGTE PROSJEKTER

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Data-driven co-creation - methods and tools for sustainable innovation and societal development

FN vedtok bærekraftsmålene i 2015. De omfatter alle deler av samfunnet. I mai 2019 besluttet regjeringen at de 17 hovedmålene skal være politisk hovedspor for å ta tak i vår tids største utfordringer – også på kommunalt nivå. Ålesund og Bærum har brukt et indikatorsett fra FN-organisasjonen Unite...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging

Helgeland strekker seg over et stort geografisk område, befolkningen bor spredt, helsetjenester er ikke alltid tilgjengelig lokalt, og det er lange reiseavstander til helsehjelp – noe som kan være belastende for mange pasientgrupper. Mange pasienter må sendes til sykehus fordi det ikke finnes et ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Work Life: Neuropsychological functioning for people with substance use disorder who participates in Individual Placement and Support

Dette forskningsprosjektet skal se om kartlegging av nevropsykologisk funksjon hos personer med ruslidelse som deltar i Individuell Jobbstøtte (IPS) kan øke muligheten for varig arbeidslivstilknytning. Ved nevropsykologisk kartlegging måler man blant annet hukommelse, oppmerksomhet og problemløsn...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Organisatoriske betingelser for verdiskaping når arbeidssøkere med komplekse problem møter NAV

Flere i arbeid og bedre brukermøter var to av målene for NAV-reformen. Mange arbeidssøkere registreres hos NAV med nedsatt arbeidsevne. De har sammensatte problemer med ulike utfordringer vevet inn i hverandre. Møtene mellom arbeidssøker og NAV-veileder er den viktigste arenaen for å finne en vei...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Nærmiljøets betydning for overgang mellom ungdomsskole og videregående opplæring

Bergen kommune har siden 2008 arbeidet med levekårskartlegging, herunder barn og unges oppvekst og skolekvalitet. Dette prosjekt er et samarbeid mellom seksjon for samfunnsarbeid ved Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune. Bystyret har vedtatt ekstraordinær innsats for å utjevne levekårsforskj...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland