Tilbake til søkeresultatene

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Snøskredforskning - Se nytt prosjektnr. 181709

Tildelt: kr 25,0 mill.

Bakgrunn: Snøskred fører hvert år til tap av menneskeliv, skader på bygninger og stengning av viktige ferdselsårer. I gjennomsnitt mister 6 personer livet som følge av snøskred hver vinter. I 1986 mistet 16 soldater livet i Vassdalen i Nordland. I 1979 omkom 11 per soner og 270 bygninger ble truffet av snøskred. Vintrene 1993 og 1994 (Odda og Ullensvang) og 1996 (Tromsø og Hammerfest) ble flere hundre personer evakuert på grunn av stor skredfare. Det foregår en utstrakt bygging i potensielt skredutsatt terreng i Norge av både bolighus, veger, kraftlinjer etc. Flere lokalsamfunn på Vestlandet og i Nord-Norge ligger utsatt for snøskredfare med store psykiske belastninger for beboere. Det er et stort behov for nasjonal kompetanse som kan gi råd vedrørende snø og snøskredfare. I 1972 bestemte Stortinget at det skulle etableres en fast tjeneste for forskning og rådgivning omkring snøskred i Norge og at denne virksomheten skulle legges til NGI. Skredfaglige utfordninger: Det synes å være et stort behov for skredkompetanse i Norge. Avisene inneholder nærmest daglige reportasjer om at skred har rammet veier, skadet skog eller gått inn mot bebygde områder. NGI mottar stadig henvendelser fra kommuner, Vegvesenet, Jernbaneverk et, Forsvaret og private med spørsmål om råd i skredfaglige problemstillinger, De største faglige utfordringer i forhold til samfunnets behov synes å ligge innenfor følgende områder: * Identifisering og kartlegging av skredutsatte områder. * Varsling av akutt skredfare. * Dimensjonering og utforming av sikringstiltak. * Forbedret informasjonstjeneste overfor publikum. * Opplæring og kursvirksomhet.

Budsjettformål:

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet