Tilbake til søkeresultatene

SIP-Strategiske instituttprogram

Velferd hos oppdrettsfisk

Tildelt: kr 15,7 mill.

Programmet tar sikte på å framskaffe basal kunnskap om atferd og fysiologi, med tanke på å optimalisere fiskens velferd i oppdrett. Interessen for dyrevelferd har økt både internasjonalt og i Norge. Dette har ført til større bevissthet om at matvarene ska l produseres på en etisk forsvarlig måte. Det er viktig at oppdrettsnæringen fokuserer på positive aspekter ved økt velferd. Velferdskvaliteter kan vise seg å bli avgjørende for videreutviklingen av norsk fiskeoppdrett både i form av økt produksjon, forbe drede driftsrutiner, nye produksjonsregimer og utvikling av utstyr. Programmet skal utvikle Fiskeriforsknings, Havforskningsinstituttets og Norges landbrukshøgskoles spisskompetanse på velferd, særlig på områdene aggresjon og fødehierarki, trivselsgrenser for fiskens vannmiljø, tetthet hos stor fisk i merd, bevissthet og læring, samt grunnleggende etologi. Programmet vil omfatte både laksefisk og marin fisk. Kompetanseheving står sentralt, og tre doktorgradsstipend og ett postdoktorstipend inngår i program met.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SIP-Strategiske instituttprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet