Tilbake til søkeresultatene

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskapning, bedriftssamarbeid og arbeidslivsrelasjoner i endring. Partssamarbeid og partenes strategier, Fafo - Nordvestforum

Tildelt: kr 12,4 mill.

Modulen er basert på et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo i Oslo og bedriftsnettverket Nordvest Forum (NVF i Ålesund. Denne søknaden bygger på det arbeidet som er gjort i modulen i 2001 og 2002. Modulen består av en bedriftsutviklingsagenda, netv erksagenda og en forskningsagenda. Innenfor bedriftsutviklingsagendaen legger modulen opp til en rullering av deltakende bedrifter. I 2003 vil vi videreføre aktivitetene i 3 bedrifter, to avsluttes, og to nye bedrifter og et bedriftsnetverk i Gernland tas inn. Utviklingsaktiviteter i Grenland ble satt i gang i 2002 i et begrenset omfang og finansiert av LO og NHO i Telemark. Temaene for de ulike prosjektene i modulen er medbestemmelse, lønnssystemer, arbeidsmiljø og arbeidsledelse. Modulen arrangerer 2-3 nettverksseminar pr år med tema som generes i prosjektene. Aktuelle tema i 2003 er: eierrollen i en ny tid, internasjonalt perspektiv på bedriftsnettverk, oppfølging av lønnsseminarene i 01 og 02 og strategier for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft utenfor pressområder. Forskningsagendaen tar sikte på å bidra til å utvide empiritilfanget og den teoretiske forståelsen innenor studier av sammenhengen mellom medvirkning og verdiskaping i bedrifter. Sammenhengen mellom kompetanse, intellektuell kapital, medvirkning og verdis kaping begynner også å få et visst empirisk belegg. Innenfor den bedriftsøkonomiske retningen som kalles ”corporate governance” mangler både ansatte, medvirkning og partssamarbeid som variable. Det blir derfor viktig også å sette fokus på sammenhengen me llom eierskapsformer, partsrelasjoner og verdiskaping. Bedriftene innen modulen gir et godt emprisk utgangspunkt for eierskapsstudier.

Budsjettformål:

VS2010-Verdiskapning 2010

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet