Tilbake til søkeresultatene

MARKSAM-Marked og samfunn

Fiskerinæringen, landbruket og WTO-forhandlingene, fase II.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

147492

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Utgangspunktet for prosjektet er som tidligere de motstridende interessene mellom ulike næringsorganisasjoner som synes å gjøre seg gjeldende i forhold til de pågående og kommende forhandlingene. Det er økende oppmerksomhet omkring miljø og handelen med f isk og fiskeprodukter blant nasjonale og internasjonale NGOer. I fase II av prosjektet vil det av den grunn bli lagt vekt på miljø- og utviklingsproblematikken i WTO i tilknytning til landbruks-og fiskeriinteressene. Miljø- og utviklingsorganisasjonene iN orge er meget skeptisk til frihandel og også til en bred forhandlingsrunde. Samtidig er det tette personbånd og ideologiske koblinger mellom miljø- og utviklingsorganisasjoner og landbruksorganisasjonene. Økt fokus på miljøaspektene ved en ytterligere l i beralisering av handelen med fisk og fiskeprodukter og anti-frihandelsposisjoner i miljø- og utviklingsorganisasjonene kan dermed resulterer i økte spenninger mellom norske forhandlingsposisjoner og nasjonale og internasjonale NGOer, og dermed skape prob lemer for fiskeriinteressene og en ytterligere liberalisering av handelen med fisk og fiskeprodukter. Prosjektet tar på denne bakgrunn sikte på å kartlegge interesser og interessemotsetninger i landbruks-og fiskerinæringen, allianser innad og på tvers av næringene og i forhold til miljø- og utviklingsorganisasjonene, og internasjonalt i forhold til andre land og internasjonale NGOer.

Budsjettformål:

MARKSAM-Marked og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet