Tilbake til søkeresultatene

FOLKEHELSE-Folkehelse

En filosofisk analyse og kritikk av empatibegrep i medisinen

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektnummer:

147684

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2010

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Prosjektet ønsker å vise svakheter og mangler ved eksisterende empatibegrep i medisinen gjennom en filosofisk analyse og kritikk av empatibegrep i medisinen. Etter å ha studert de mest sentrale deler av den medisinske empatidiskursen, er prosjektleders be kymring at de mest sentrale bidragene til empatidiskursen i medisinen ikke bare er uegnet til å bedre legers forståelse av pasienten, men at de også er til hinder for god undervisning og forskning omkring lege-pasient-kommunikasjon. Hovedgrunnen til denne bekymringen er to hypoteser som er formulert på bakgrunn av arbeidet med hovedoppgaveen i filosofi: <h>1. At empatibegrepene i dagens medisin innholder de samme svakheter som 1800-tallets empatibegrep, og <h>2. at empatibegrepene i dagens medisin ikke har inkorporert de viktigste innsiktene fra 1900&shy;-tallets filosofi om forståelse og fortolkning. Dersom de to hypotesene bekreftes gjennom prosjektet vil mange av de mest fremtredende aktører innen forskning og undervisning omkring lege-pasient-komm unikasjon måtte foreta en radikal revurdering av mulighetsbetingelsene for tenkning, forskning og undervisning omkring empati. Det er således naturlig å inkludere i prosjektet en diskusjon av hvilke konsekvenser kritikken bør få, i den grad den viser seg å holde mål, for undervisning og forskning omkring lege-pasient-kommunikasjon.

Budsjettformål:

FOLKEHELSE-Folkehelse