Tilbake til søkeresultatene

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Application for regional support - Functional Genomics, Central region of Norway (har tilleggsbev 158794)

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

152324

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2008

Fagområder:

1)Våre hovedprioriteringer er et forprosjekt for å analysere nødvendig behov og infrastruktur for lagring og bruk av data innen bioinformatikk. Denne satsingen kan betraktes som et forprosjekt for og analyse av ressursbehov både økonomisk og personalmessi g, kravspesifikasjonen innen dataløsning og etablering av en database. Forprosjektet vil dekke behovene både innen DNA-microarray, proteomics og biobank logistikk. Beløp kr 600.000,- 2)Ved NTNU er det satt i gang betydelig undervisning innen bioinformatikk. Det er et betydelig behov for samordning, utarbeiding av undervisningsmateriell, tilrettelegging av oppgavetekster, etablering av Web-side m.m. Som en oppstart i dette arbeidet ska l det settes av kr 50.000,- 3)Det er flere sterke forskningsgrupper innen marin biologi i Trondheim. Det er et sterkt behov for samordning og informasjon mellom disse gruppene. Vi ønsker å initiere slik samordning med en eller flere seminarer og det settes av kr 150.000,- til dette arbeidet. 4)Formålet er å utvikle samarbeid mellom forskningsgruppene i Trondheim og forskning og utdannelse ved Forskningsinstituttet Møreforskning i Ålesund og Høyskolen i Ålesund. Møreforskning/Høgskolen i Ålesund har sterk relasjon til industri i regionen og en sterk kobling til FUGE-miljøet i Trondheim vil være av betydning. Vi har satt av kr 100.000,- til dette formålet.

Budsjettformål:

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet