Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkluderende arbeidsgivere? Virksomheters arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektnummer:

156031

Prosjektperiode:

2003 - 2009

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

"Tema for dette prosjektet er virksomhetenes praksis i forhold til å beholde og dels rekruttere eldre arbeidstakere. Prosjektets overordnede problemstilling er å: 1) kartlegge trekk ved virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere, o g 2) analysere i hvilken grad og på hvilken måte disse strategiene, i samspill med andre relevante forhold, faktisk reduserer tendensene til utstøting, og dels utestenging fra arbeidsmarkedet. Problemstillingen vil bli belyst gjennom analyse av to forelig gende kvantitative datasett om henholdsvis virksomhetenes tiltak og arbeidstakernes atferd. I tillegg vil vi gjennomføre en kvantitativ studie av exit- og entry-problematikken i et repr utvalg på 700 virksomheter. I 200 av disse virksomhetene intervjues o gså et repr utvalg på 1000 tidligere (pensjonerte) og nåværende arbeidstakere. Videre vil det trekkes veksler på materiale innsamlet i Fafos forprosjekt om arbeidsgivernes rolle i IA-avtalen, samt materiale fra Fafos evaluering av RTVs arbeidslivstjeneste ."

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon