Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Understanding New Markets

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektet er en bearbeidet versjon av søknaden Toward a new understanding of marketing, som ble fremmet i forbindelse med Forskningsrådets SFF-utlysning. Tre sentrale overordnete forskningsspørsmål ble her fremsatt: 1. Hva er de viktigste forskjellene mellom markeder? 2. Hvilke faktorer driver atferden på tilbudssiden/produsentsiden? 3. Hvilke faktorer driver kjøpsatferd? Prosjektet består av tre ulike, men paralelle typer studier: 1. Market-network studies – fire empiriske dybdestudier av markedsrelasjoner, to fokusert på ”bedrift-til-konsument-relasjonen” og to fokusert på ”bedrift-til-bedrift-relasjonen”. 2. Company-network studies – dybdestudier av 8 – 10 bedriftcase, hvorav minst halvparten fra marin sector, de øvrige case velges ut fra deres bidrag til komparasjon med marin sektor. 3. Tematiske studier; a) grunnleggende teoretiske studier, b) studier relatert til produktutviklingen, c) studier relatert til prisdiskriminering.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet