Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

SAEMIEH ÅARJEL-NJAARKESNE 1800 - 1900, samisk sosial og økonomisk historie i Vestre -Namdal 1800 - 1900 (stud.stip)

Tildelt: kr 90 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

168477

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2006

Fagområder:

Prosjektet er et hovedfagsarbeide i sørsamisk historie. Formålet er å finne ut om det i det angitte området (Åarjel-Njaarke/ Vestre Namdal) skjedde en forandring i samfunnsform og økonomi i det samiske samfunnet fra en eldre variert sesongbasert økonomi k nytta til bla. kystens ressurser til den intensive reindrifta som kjennes fra området på 1900-tallet. I dette ligger en hypotese om at det i dette området forut for 1800 var et hittil "ukjent" og ubeskrevet kysttilpassa sørsamisk samfunn, likt det man kje nner fra Nord Norge. Denne hypotesen vil prosjektet kunne avkrefte eller bekrefte i tillegg til å ta opp i seg utviklinga mot intensiv reindrift. Videre vil prosjektet måtte problematisere norske kilder som kilder til samisk historie i og med at kirkebøke r og folketellinger er sentrale kilder. Dette er spesielt aktuelt innafor arbeidet med sørsamisk historie, der kirkebøker har vært sentrale i den tidligere debatten rundt spørsmålet om samene vandra inn i Sør Norge etter 1600. Kirkebøkene brukte betegnels en "Fin" etc. om samer, og fravær av slik betegnelse har blitt tolka som fravær av samer. En slik problematisering av kirkebøkene vil dra med seg en annen problematisering, nemlig av størrelsen etnisitet. Hvordan tilskrives man etnisk identitet? Er dette entydig, eller vil identiteten være knytta til f.eks. levebrød, slik at samer som tok opp en norsk levemåte ville bli rekna som nordmenn og ikke komme til syne i kirkebøkene. Derved har prosjektets formål et realhistorisk, metodisk og teoretisk aspekt.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet