Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Hva er samisk kunst? (stud.stip)

Tildelt: kr 44 999

Samisk kunst er en størrelse som er vanskelig å avgrense. Vi snakker her om noe som på samme tid eksisterer som et fenomen(de kunstneriske uttrykk), en praksis(utøvere, målsetninger, retningslinjer), og et begrep(med diskutabelt innhold og mange konnotasj oner). Dette forskningsprosjektet har som mål å utrede ”samisk kunst” ved å gå inn i alle ovenstående aspekter. Vi må se på samiske kunstuttrykk, samiske kunstneres praksis og deres refleksjoner, forholdet mellom samisk kunst og kunst i den 4. verden, mel lom samisk kunst og duodje eller håndverk, og mellom samisk kunst og annen generell kunstutøvelse i Norge/ Norden. Perspektivet må være både samtids- og historisk orientert. Teoretisk er prosjektet forankret i nyere diskursteori, etnisitet- og urfolksfors kning, i tillegg til kunstsosiologi.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet