Tilbake til søkeresultatene

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nettverk for utnyttelse av bredbånd i pedagogisk arbeid

Tildelt: kr 0,66 mill.

Høykom-prosjektet skal bidra til kvalitetsheving og forbedrede resultater i Skoleetatens satsning på IKT der målsettingen er at alle elever i 2006 bruker IKT målrettet og fleksibelt i læringsarbeidet. Prosjektet rettes inn mot den pågående satsning ”Skol eutvikling i nettverk – tilpasset opplæring” der målene er: Likeverdig opplæring for alle elever uavhengig av kjønn, foreldreøkonomi, bosted, evner, forutsetninger, kulturell og språklig bakgrunn. Styrke kvaliteten på læringsutbyttet i fagene. Grunntank en er at Skoleutvikling skjer best når skoler samarbeider og drar nytte av hverandres erfaringer og tanker rundt skoleutvikling. Skoleadministrasjonen legger derfor til rette for kompetanseutviklingsnettverk av kompetanseskoler og ressursutviklingsnettve rk med satelittskoler som knyttes til hver av kompetanseskolene. De enkelte skolenes mål for lokale prosjekter spisses mot fag, studieretninger, utviklingsarbeid innen pedagogisk bruk av IKT og satsning på skolebibliotek som integrert del av skolehverdag en. Høykom-prosjektet knyttes primært til to skoler: Lambertseter grunnskole og Stovner videregående skole og gjennom dem nås satelittskolene som de har ansvaret for. I tillegg vil Ullern skole ha en aktiv rolle som pilotskole for innføring og videreutvi kling av ny produksjons- og distribusjonsmodul for pedagogisk innhold. Ved å fjerne nåværende kapasitetsbegrensninger mht til bredbånd og satsning på kompetanse- og innholdsutvikling tar man sikte på konkret forbedringer i de pedagogiske opplegg ved skole ne og deling av resultater og erfaringer med det øvrige ”skole-Norge”.

Budsjettformål:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet