Tilbake til søkeresultatene

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

3-1 Fyrtårnprosjekt: Effektivisering av tjenesteproduksjon i tre kommuner basert på anvendelse av bredbånd.

Tildelt: kr 0,30 mill.

Kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og Gausdal vedtok i 2003 å etablere prosjektet "3-1" for å gjennomføre områder hvor de tre kommunene kan samarbeide for å få mer ut av de totale ressurser. En felles IKT-tjeneste Ikomm ble organisert som IKS, og har gjen nomført utbygging av felles teknisk infrastruktur basert på bredbånd. Ikomm IKS har også stått for gjennomføring av mange prosjekter av felles fagsystemer, samt prosjekter rundt organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og informasjonssikkerhet. 3-1 p rosjektet er interessant som Fyrtårnprosjekt av flere grunner: Det har på kort tid etablert en felles IKT-funksjon etter IKS-modellen, et moderne ASP senter er etabler med 3200 brukere, koblingen mellom IKT og strategiske mål i kommunene er fremtredende, prosjekter knyttet til lederutvikling, OU, kompetanseutvikling, kost/nytte og gevinstrealisering, samt satsing på informasjonssikkerhet er unikt i Norge. Det er utviklet en god samarbeidskultur mellom tre kommuner, som har medvirket til god måloppnåelse. De planlagte aktivitetene i et 3-1 Fyrtårnsprosjekt er knyttet til: foredragsvirksomhet, eget seminar, informasjon på nett, artikler, samt videreutvikling og erfaringsutveksling knyttet til organisasjonsutvikling, gevinstrealisering og informasjonssikke rhet. 3-1 prosjektet vil videreutvikle sitt samarbeid med Høyvis, og samarbeide om konkrete formidlingstiltak. Fyrtårnsprosjektet vil bli ledet av Ikomm IKS i samarbeid med personer fra de tre kommunene.

Budsjettformål:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet